Privacybeleid

In dit document informeren wij u over gegevens de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en de aanbiedingen die u daar ziet en hoe deze door ons worden verwerkt of gebruikt. Wij informeren u ook over de technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt en verwerkt door GABOR Shoes AG, Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim, Duitsland (online shop).

GABOR Shoes AG, Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim, Duitsland is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de hieronder beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid of over gegevensbescherming in het algemeen, schrijf ons dan gerust een bericht.

Gegevens van de verantwoordelijke organisatie:

 • Bedrijf: GABOR Shoes AG
 • Wettelijk vertegenwoordiger / gemachtigde: Stefan Blöchinger (voorzitter), Peter Bradler, Sascha Negele
 • Adres bedrijf: Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim
 • Telefoonnummer: +49 8031 801-0
 • E-mail: info@gabor.de
 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: email@iitr.de (IITR Datenschutz GmbH, Dr. Sebastian Kraska)

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat met name naam, telefoonnummer, adres en alle gegevens die aan GABOR Shoes AG zijn meegedeeld.

Persoonlijke gegevens worden niet alleen door aankoop verzameld, maar bijvoorbeeld ook wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), een klantenrekening opent, enz. Verder worden er geen persoonsgegevens verzameld. Bovendien worden de gegevens slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de hieronder genoemde doeleinden.

Klantenrekening - Toegang voor gasten

GABOR Shoes AG maakt voor elke klant die zich registreert een klantenaccount aan met een wachtwoord voor toegang tot de opgeslagen klantgegevens. In de klantenaccount kunnen gegevens over afgeronde, openstaande en recent verzonden bestellingen worden bekeken en kunnen adresgegevens en nieuwsbrieven worden beheerd. U staat er voor in dat u uw gegevens niet toegankelijk maakt voor onbevoegde derden. GABOR Shoes AG kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruik van toegangsgegevens, met name wachtwoorden, tenzij GABOR Shoes AG zelf verantwoordelijk is voor het misbruik. U blijft automatisch ingelogd totdat u zelf uitlogt. Hierdoor kunt u gebruik maken van bepaalde diensten van GABOR Shoes AG zonder telkens opnieuw te moeten inloggen.

Daarnaast is het ook mogelijk om via gasttoegang te bestellen en optioneel een klantaccount aan te maken na het bestelproces.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder b AVG (verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).

Gebruik van uw gegevens voor de verwerking van aankopen

GABOR verzamelt, bewaart en verwerkt uw gegevens voor de gehele afwikkeling van uw aankoop, inclusief eventuele latere garanties, voor service, technische administratie en eigen marketingdoeleinden.

 Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins overgedragen indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking of facturering of indien u vooraf toestemming hebt gegeven. In het kader van de orderverwerking ontvangen de door GABOR gebruikte dienstverleners bijvoorbeeld de nodige gegevens voor de bestelling en orderverwerking.

Voor de uitvoering van de overeenkomst geeft GABOR uw gegevens door aan de expediteur die met de levering belast is, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

Voor de verwerking van betalingen worden de daartoe verzamelde betalingsgegevens doorgegeven aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, in voorkomend geval, aan betalingsdienstaanbieders die in opdracht van GABOR werken. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de aanbieder van de betalingsdienst. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de betrokken betalingsdienstaanbieder van toepassing.

GABOR maakt gebruik van de aanvullende dienst "pakketmelding" van DHL, PostNL en Bpost. Er wordt op gewezen dat in het kader van deze dienst uw e-mailadres of telefoonnummer moet worden doorgegeven aan de opdrachtgevende onderneming, zodat deze u kan informeren over het verwachte tijdstip van levering van het pakket. De aldus doorgegeven gegevens mogen door de dienstverlener alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de desbetreffende taak.

Uw juiste naam, adres en betaalgegevens zijn nodig voor uw bestelling. Uw e-mailadres is nodig om order- en verzendbevestigingen door te geven en om met u te kunnen communiceren. GABOR gebruikt uw e-mailadres ook voor uw identificatie (klantenlogin).

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder b AVG (verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).

Persoonsgegevens worden gewist wanneer dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten (tien jaar voor fiscaal relevante gegevens) en wanneer een vordering tot verwijdering wordt ingesteld; wanneer de gegevens niet langer nodig zijn om het met de opslag nagestreefde doel te bereiken of wanneer de opslag om andere juridische redenen ontoelaatbaar is.

Gebruik van uw gegevens voor marketing en reclamedoeleinden

Naast de verwerking van gegevens om uw aankoop bij www.gabor.de te voltooien, worden uw gegevens ook gebruikt om met u te communiceren over uw bestellingen, specifieke producten of marketingacties en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn.

Voor zover wij de verwerking niet op uw toestemming baseren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden in zijn geheel of voor afzonderlijke maatregelen. Een kennisgeving in tekstvorm aan de in punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, brief) volstaat hiervoor.

 • Nieuwsbrief
  Als u gebruik wilt maken van de nieuwsbriefdienst van GABOR, heeft GABOR uw toestemming nodig om het e-mailadres te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties en prijsvragen. Alle verdere informatie is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken en de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren.

  GABOR maakt gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat GABOR u alleen een nieuwsbrief per e-mail stuurt als u vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat de nieuwsbriefdienst moet worden geactiveerd. U krijgt dan een kennisgevingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

  Alleen met de succesvolle bevestiging van de bevestigingsmail (de zogenaamde double-in procedure) wordt het e-mailadres geactiveerd voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Als u geen bevestiging stuurt, worden de gegevens in de bevestigingsmail na verloop van tijd verwijdert.

  Indien u op een later tijdstip geen nieuwsbrieven van GABOR meer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken. U kunt zich hiervoor afmelden in uw klantenaccount, via de link aan het einde van elke nieuwsbrief om uw toestemming in te trekken of door op een andere manier contact op te nemen met GABOR. 

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking voor het verzenden van de nieuwsbrief is art. 6 lid 1 onder a) AVG (verwerking van uw gegevens met uw toestemming).

  Wij bewaren de gegevens die u verstrekt bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief totdat u uw inschrijving intrekt.
   
 • Levering per post van productinformatie en aanbiedingen
  Wij gebruiken de contactgegevens die u verstrekt bij een bestelling via de online shop (naam, adres) en uw bestelgeschiedenis (bijv.: gekochte producten, schoenmaat) om u per post gepersonaliseerde informatie over producten en aanbiedingen voor acties en wedstrijden toe te sturen.

  De gegevensverwerking vindt plaats op de rechtsgrondslag van Art.6 lid 1 onder f) AVG (belangenafweging) en in ons gerechtvaardigd belang om direct marketing maatregelen uit te voeren. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.
   
 • Concurrentie-, markt- en opinieonderzoek
  In het geval u meedoet aan prijsvragen worden uw gegevens gebruikt voor de bekendmaking van prijzen en reclame voor onze eigen aanbiedingen. Gedetailleerde informatie is te vinden in de voorwaarden voor deelname aan de desbetreffende wedstrijd.

  De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder b) AVG (uitvoering van de overeenkomst).
  GABOR gebruikt uw gegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Deze vrijwillig verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en alleen voor GABOR. Uw antwoorden op enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd. 

  De gegevensverwerking ten behoeve van markt- en opinieonderzoek vindt plaats op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 onder f) AVG (belangenafweging) en in ons belang om ons aanbod te kunnen analyseren en te verbeteren.
  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek, hetzij volledig, hetzij voor specifieke maatregelen, zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de in punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, brief) volstaat hiervoor. Natuurlijk vindt u ook een afmeldingslink in elke enquête e-mail.

  Wij bewaren de gegevens die voortvloeien uit deelname aan een vergelijkend onderzoek ter controle en documentatie gedurende maximaal 3 jaar aan het eind van het jaar plus één maand na ontvangst van uw herroeping.

Wanneer u een aankoop doet op onze website, controleren wij om veiligheidsredenen de geldigheid van de adresgegevens die u invoert.

Voor het uitvoeren van de identiteitscontrole geeft GABOR Shoes AG de volgende gegevens door aan Focum Nederland B.V., Van Asch van Wijckstraat 55-F, NL - 3811 LP Amersfoort (hierna "FOCUM"): Naam, voornaam, straatnaam, huisnummer, plaats, postcode.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder b AVG (nakoming van de overeenkomst) en art. 6 lid 1 oner f) AVG (gerechtvaardigde belangen).

Om verschillende betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden, is een positieve kredietcontrole noodzakelijk. Voor het uitvoeren van de kredietcontrole geeft GABOR Shoes AG de volgende gegevens door aan Experian Netherland B.V., Grote Markstraat 49, NL - 2511 BH Den Haag (hierna "EXPERIAN"): Debiteurennummer (van GABOR), betalingsstatus, openstaand saldo. Datum van status, naam, voornaam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, stad, postcode.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f AVG (gerechtvaardigde belangen).

FOCUM en EXPERIAN zullen uw persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en hun eigen privacybeleid.

De informatie conform art. 14 AVG over de gegevensverwerking bij FOCUM vindt u hier: https://www.focum.nl/privacyverklaring-focum-uitgebreid/

De informatie overeenkomstig art. 14 AVG over de gegevensverwerking bij EXPERIAN vindt u hier: https://www.experian.nl/consumenten-informatie/privacyverklaring-consumenten

Hoewel het accepteren van cookies geen voorwaarde is voor het bezoeken van www.gabor.de, moet worden opgemerkt dat extra functionaliteiten van de online shop alleen mogelijk zijn als u het plaatsen van cookies toestaat.

Definitie

Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met het systeem van GABOR Shoes AG via uw browser. In principe wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten cookies: zogenaamde sessiecookies, die worden gewist zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die voor langere tijd op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Deze opslag helpt om de websites en aanbiedingen voor u dienovereenkomstig te ontwerpen en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Wanneer u de website www.gabor.de voor het eerst bezoekt, wordt u via onze Cookie Consent Tool geïnformeerd over het plaatsen van cookies. U hebt de mogelijkheid om te beslissen of u cookies accepteert of voor bepaalde doeleinden uitsluit of cookies in het algemeen weigert.

Opslag van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd als u daarmee instemt. Als u alleen de cookies van GABOR wilt accepteren maar niet die van de dienstverleners en partners van GABOR, kunt u in uw browser de instelling "Cookies van derden blokkeren" selecteren.

De helpfunctie van de meeste webbrowsers legt uit hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert of hoe u uw browser kunt laten weten wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of zelfs hoe u alle cookies die u ontvangt kunt uitschakelen.

Cookiebeheer - Uw cookie-instellingen op www.gabor.de

Als u uw cookie-instellingen wilt bekijken of wijzigen, kunt u dat te allen tijde doen via onze Cookie Management Tool. Klik hiervoor op de knop "Uw cookie-instellingen" hieronder:

Tracking-instellingen

Aan het einde van ons privacybeleid vindt u een overzicht van de cookies en soortgelijke technologieën die wij gebruiken op onze website en webwinkel.

Logbestanden

Telkens wanneer de website van GABOR wordt bezocht, worden gebruiksgegevens door de desbetreffende internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: Datum en tijdstip van toegang, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres, referrer URL (URL van waaruit u naar de webpagina's bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, alsmede product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van het gebruik gewist of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer of slechts met onevenredig veel tijd, kosten en arbeid aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

De verwerking vindt plaats op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 onder f en in ons belang om onze website betrouwbaar en zo probleemloos mogelijk aan u te kunnen tonen.

Deze logbestanden worden in geanonimiseerde vorm geëvalueerd om het aanbod en de GABOR Online Shop verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller op te sporen en te verhelpen en om de servercapaciteit te controleren.

OpenStreetMaps

Wij gebruiken de open source kaartendienst "OpenStreetMaps" (ook wel "OSM" genoemd) van het bedrijf OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk om geo-gegevens weer te geven. OSM wordt gebruikt voor een interactieve kaart op onze website die u laat zien hoe u ons kunt vinden en bereiken. Met deze dienst kunnen wij onze website op een aantrekkelijke manier presenteren door kaarten van een externe server te laden.

De volgende gegevens worden tijdens de weergave naar de OSM-servers overgebracht: de website die u hebt bezocht en de door u verstrekte informatie over straat, postcode, stad en land.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de dienst "OSM" is art. 6 lid 1 zin 1 letter f) AVG (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze behoefte aan een aantrekkelijke presentatie van ons onlineaanbod en de gemakkelijke vindbaarheid van de op onze homepage aangegeven plaatsen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van OSM: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

 

Als onderdeel van de beschrijving van de afzonderlijke gegevensverwerkingsprocedures vindt u ook informatie over de eventuele doorgifte van gegevens aan derden of verwerkers.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in derde landen buiten de EU en er voor het betrokken derde land geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat overeenkomstig artikel 45 AVG, vindt de doorgifte per geval plaats met inachtneming van passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG of, indien van toepassing, met toestemming voor specifieke doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden veilig overgedragen met behulp van passende codering. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. GABOR gebruikt hiervoor het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Absolute bescherming kan helaas niet worden gegarandeerd, maar er worden technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en de informatie die in detail is opgesomd in art. 15 AVG.

U hebt het recht te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens over u onmiddellijk corrigeren en zo nodig onvolledige persoonsgegevens aanvullen (art. 16 AVG).

U hebt het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld wissen, mits een van de in art. 17 AVG uitvoerig genoemde redenen van toepassing is, bijv. als de gegevens niet meer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden (recht op wissen).

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken als een van de in art. 18 AVG genoemde voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van de herziening door ons.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing of om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie op grond van artikel 6, lid 1, punt 1, onder e of f AVG (artikel 21 AVG), zie in detail hieronder.

U hebt het recht om de toestemming die u ons hebt gegeven te allen tijde in te trekken (herroepingsrecht).

U hebt het recht de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen. U kunt deze gegevens ook aan andere instanties doorgeven of door ons laten doorgeven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Als u uw rechten wilt uitoefenen of andere vragen of zorgen hebt over gegevensbescherming, neem dan contact op met de gemeenschappelijke functionaris voor gegevensbescherming van GABOR Shoes AG:

Gabor Shoes AG
Afdeling gegevensbescherming
Joachim-Gabor-Platz 1
D-83024 Rosenheim
Duitsland
Contactformulier Gegevensbescherming

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG (art. 77 AVG).

Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing of om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie op grond van artikel 6, lid 1, punt 1, onder e) of f), AVG (artikel 21 AVG).

Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. In geen geval worden de gegevens verder verwerkt voor directe reclamedoeleinden.

Gabor Shoes AG (www.gabor.de),

Versie: 13-02-2023

Naar boven