Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens bij uw bezoek aan onze website en bij het gebruik van ons aanbod daarop verzameld worden en op welke manier deze gegevens vervolgens door ons verwerkt en gebruikt worden. Daarnaast leggen wij eveneens uit welke bijbehorende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen wij ter bescherming van uw gegevens genomen hebben en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens. Uw gegevens worden door GABOR Shoes AG, Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim gebruikt en verwerkt.

GABOR Shoes AG, Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim is de verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de hierna beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over gegevensbescherming in het algemeen, kunt u ons altijd een bericht sturen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen in het bijzonder naam, telefoonnummer, adres en alle contractgegevens die aan GABOR Shoes AG worden verstrekt.

Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verzameld bij contact via e-mail.

Levering per post van productinformatie en aanbiedingen

Wij gebruiken de contactgegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling via de online shop (naam, adres) en uw bestelgeschiedenis (bijv. gekochte producten, schoenmaat) om u per post gepersonaliseerde informatie over producten en aanbiedingen voor acties en wedstrijden te sturen. 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de rechtsgrondslag in art. 6 lid 1 p. 1 f) van de AVG (afweging van belangen) en in ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten. U kunt op elk moment zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.

Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Uw gegevens worden gebruikt om met u over bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of diensten aan te bevelen, die wellicht interessant kunnen zijn voor u.
Indien wij uw gegevens gebruiken zonder uw toestemming, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden in het algemeen of tegen specifieke maatregelen. U hoeft daarvoor alleen een bericht naar de onder punt 1 vermelde contactgegevens te sturen (bijvoorbeeld een e-mail of een brief).

Wanneer u een aankoop doet op onze website, controleren wij om veiligheidsredenen de geldigheid van de adresgegevens die u invoert.

Om de identiteitscontrole uit te voeren, bezorgt GABOR Shoes AG volgende gegevens aan Experian Netherlands B.V., Grote Markstraat 49, NL - 2511 BH Den Haag: naam, voornaam, straatnaam, huisnummer, gemeente, postcode.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt 1, b) AVG (uitvoering van het contract) en art. 6, lid 1, punt 1, f) AVG (gerechtvaardigde belangen).

Wanneer u een aankoop doet op onze website, kunnen wij u de verschillende betalingsmogelijkheden alleen aanbieden na een positieve kredietcontrole. Hiervoor verwerken wij uw gegevens zoals hieronder beschreven:

Voor het uitvoeren van de kredietcontrole geeft GABOR Shoes AG de volgende gegevens door aan Experian DACH | informa Solutions GmbH onderdeel van Experian Ltd, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (hierna "EXPERIAN"): Debiteurennummer (van GABOR), betalingsstatus, openstaand saldo. Datum van status, naam, voornaam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, stad, postcode.

Op basis van de ontvangen informatie neemt GABOR Shoes AG een geautomatiseerd besluit over welke betalingsmogelijkheden kunnen worden aangeboden.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p.1 f) DSGVO (gerechtvaardigde belangen).

De informatie overeenkomstig art. 14 DSGVO over de gegevensverwerking bij EXPERIAN vindt u hier: https://www.experian.de/legal/datenschutz-bestimmungen.

Het toestaan van cookies is weliswaar geen voorwaarde voor het bezoeken van www.gabor.de, maar houd er rekening mee dat aanvullende functionaliteiten alleen mogelijk zijn als u het plaatsen van cookies toestaat.

Definitie

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor interactie met het systeem van GABOR Shoes AG via uw browser opslaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten cookies: zogeheten session-cookies, die verwijderd worden, zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die voor een langere periode op uw apparaat worden opgeslagen. Door het plaatsen van deze cookies worden de website en het aanbod daarop gepersonaliseerd en wordt het gebruik ervan makkelijker gemaakt. Bij uw eerste bezoek aan de website www.gabor.de wordt u via onze Cookie Consent Tool geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Daarbij heeft u de mogelijkheid om te kiezen of u cookies accepteert of om cookies voor bepaalde doeleinden uit te sluiten of cookies in het algemeen te blokkeren.

Opslaan van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies in beginsel alleen is toegestaan als u daar toestemming voor geeft. Als u echter alleen de GABOR-cookies wilt accepteren, maar de cookies van de dienstverleners en partners van GABOR niet, kunt u in uw browser de instelling "Cookies van derden blokkeren" aanvinken.

De helpfunctie van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u uw browser zodanig kunt instellen dat nieuwe cookies niet worden geaccepteerd, hoe u uw browser een melding kunt laten geven als u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle ontvangen cookies kunt uitschakelen.

Cookie Management - uw cookie-instellingen op www.gabor.de

Als u uw cookie-instellingen wilt bekijken of aanpassen, kunt u dit op elk moment via onze Cookie Management-tool doen. Klik daartoe op "Tracking-instellingen":

Tracking-instellingen

Aan het eind van ons privacybeleid vindt u een overzicht van de cookies en soortgelijke technologieën die wij gebruiken op onze website en online winkel.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan de website van GABOR worden de gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, zogenoemde server-logfiles opgeslagen. De gegevensrecords die daarbij worden opgeslagen, bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het bezoek, naam van de bezochte pagina, IP-adres, referrer URL (herkomst-URL, van waaruit u op de website terecht bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, evenals informatie over het type en de versie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden na het verlaten van de website gewist of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig veranderd, dat de afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden niet meer of slechts met buitenproportioneel veel tijd, kosten en werk aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon gekoppeld kunnen worden.

Verwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, sub f) AVG en in ons belang om u onze website op betrouwbare wijze en zo mogelijk zonder storingen te kunnen tonen.
Deze logfile-records worden in geanonimiseerde vorm geanalyseerd om de GABOR-website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen en om onze servercapaciteiten te reguleren.

OpenStreetMaps

Wij gebruiken de open source kaartendienst "OpenStreetMaps" (ook "OSM" genoemd) van de OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk, om geodata weer te geven. OSM wordt gebruikt om een interactieve kaart op onze website aan te bieden waarop u kunt zien hoe u ons kunt vinden en bereiken. Deze dienst stelt ons in staat onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren door kaartmateriaal van een externe server te laden.

De volgende gegevens worden tijdens de weergave doorgegeven aan de servers van OSM: de website die u hebt bezocht en de informatie die u hebt verstrekt over straat, postcode, stad, land. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de "OSM"-dienst is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), DSGVO (gerechtvaardigd belang van de gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze behoefte aan een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en de gemakkelijke vindbaarheid van de op onze homepage aangegeven plaatsen. 

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van OSM: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

In verband met de beschrijving van de afzonderlijke gegevensverwerkingsprocessen vindt u hier tevens informatie over mogelijke doorgifte van gegevens aan derden of verwerkers. 

Indien persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EU worden doorgestuurd en er voor het betreffende land geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig artikel 45 AVG is vastgesteld, vindt de doorgifte per geval onder voorbehoud van adequate waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG dan wel na toestemming voor bepaalde doeleinden plaats.

Uw persoonsgegevens worden veilig doorgegeven door middel van een versleuteling. Dat geldt voor het plaatsen van bestellingen en ook voor het inloggen als klant. GABOR maakt daarbij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Absolute veiligheid kan helaas niet gegarandeerd worden, maar we hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen die bescherming moeten bieden tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

U heeft het recht om ons om bevestiging te vragen of persoonsgegevens van u worden verwerkt. Indien dat het geval is, heeft u het recht informatie over deze persoonsgegevens en de in artikel 15 AVG specifiek vermelde informatie te ontvangen.

U heeft het recht onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens dan wel vervollediging van onvolledige persoonsgegevens van ons te verlangen (artikel 16 AVG).

U heeft het recht van ons te verlangen dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist, voor zover een van de in artikel 17 AVG vermelde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn voor de beoogde doeleinden (recht op verwijdering).

U heeft het recht beperking van de verwerking te verlangen, indien een van de in artikel 18 AVG vermelde voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld als u bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft, gedurende de duur van het onderzoek door ons.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclame dan wel om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, sub e) of f) AVG (artikel 21 AVG), zie ook onderstaande informatie.

U heeft het recht reeds aan ons verleende toestemming op elk moment weer in te trekken (herroepingsrecht).

U heeft het recht persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen. U kunt deze gegevens ook aan andere instanties doorgeven of door ons laten doorgeven (recht op doorgifte van persoonsgegevens).

Om gebruik te maken van uw rechten of voor andere vragen of zaken in verband met gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van GABOR Shoes AG:

GABOR Shoes AG
Afdeling Gegevensbescherming
Joachim-Gabor-Platz 1
D-83024 Rosenheim
Duitsland
Bescherming gegevens contactformulier

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG (artikel 77 AVG). Voor GABOR is de volgende toezichthoudende autoriteit bevoegd:

Hier vindt u een overzicht van de nationale toezichthoudende autoriteiten: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclame dan wel om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, sub e) of f) AVG (artikel 21 AVG).

Dan beëindigen wij de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking bestemd is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De gegevens worden in geen geval verder verwerkt voor directe reclame.

GABOR Shoes AG (www.gabor.de),

Versie: 02-11-2021

Naar boven