Gebruiks voorwaarden

voor het gebruik van de website

Lees deze „Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website“ zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Deze „Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website“ geldt voor iedere toegang tot de website, evenals voor de inhoud ervan (zoals hieronder gedefinieerd), voor informatie, adviezen, producten en diensten, die u op of met behulp van de website worden aangeboden. Indien u deze website bezoekt en gebruikt, gaat u volledig akkoord met deze „Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website“ en tevens met alle andere wetten of voorschriften, die voor de website en voor het internet gelden. Indien u niet instemt met deze „Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website“, verzoeken wij u de website te verlaten.

Alle op de website opgenomen of weergegeven inhoud, inclusief maar niet beperkt tot logo’s, symbolen, merktekens, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluidsopnames, illustraties en software (inhoud), zijn eigendom van Gabor Shoes AG, hun gelieerde ondernemingen, hun licentiegevers of hun inhoudsaanbieders. Alle elementen van de website, inclusief maar niet beperkt tot het algemene design en de inhoud, kunnen door auteursrechten, morele rechten, database-rechten, het merkenrecht en de overige wetgeving met betrekking tot het geestelijke eigendom beschermd zijn. Behalve indien in dit kader of een andere overeenkomst met Gabor Shoes AG uitdrukkelijke goedkeuring werd verleend, mag geen enkel deel of element van de website of de inhoud ervan op welke manier dan ook vermenigvuldigd of verwerkt worden. De website, de inhoud ervan en alle daarmee verbonden rechten blijven echter het eigendom van Gabor Shoes AG, hun gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Het auteursrecht voor de inhoud is en blijft eigendom van Gabor Shoes AG, hun gelieerde ondernemingen of hun licentiegevers, voor zover van toepassing. Behalve wanneer in bepaalde documenten van de website anders aangegeven, bent u slechts gerechtigd, de inhoud die u op de website aantreft, uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doelen te bekijken, af te spelen, te printen en te downloaden. U bent niet gerechtigd tot het wijzigen van materiaal of het vermenigvuldigen van de inhoud, het verspreiden, doorgeven, publiekelijk te presenteren, te demonsteren, te reproduceren, openbaar te maken, licenties te verlenen, daarvan afgeleide taken te vervullen, over te dragen of te verkopen. Zonder de voorafgaande toestemming van Gabor Shoes AG mag de inhoud op geen enkele manier verder worden gebruikt. In het kader van deze voorwaarden is het gebruik van deze inhoud op andere websites of in gekoppelde computeromgevingen verboden. U mag geen verwijzingen naar het auteursrecht, het merkenrecht of andere aanwijzingen met betrekking tot het geestelijke eigendom van de inhoud, die u in de website aantreft, verwijderen.

Indien u de software (inclusief, maar niet beperkt tot screensavers, smartphone-applicaties, symbolen, video’s en beeldschermachtergronden) van de website gaat downloaden, wordt de software, inclusief alle bestanden, ingebedde of door de software gemaakte afbeeldingen en gegevens, die tot de software behoren (tezamen: de software), onder licentie van Gabor Shoes AG ter beschikking gesteld. Gabor Shoes AG draagt niet de rechten van de software aan u over. Ook wanneer u het medium, waarop de software wordt opgeslagen, bezit, behoudt Gabor Shoes AG het alleenrecht op deze software en alle daarmee verbonden geestelijke eigendomsrechten. U bent niet gerechtigd, de software verder te verspreiden, te verkopen, aan reverse-engineering te onderwerpen, te disassembleren of op een andere manier in een door mensen leesbare vorm te brengen.

Alle merktekens, servicetekens, logo’s en merknamen, die op producten van Gabor Shoes AG, productverpakkingen en/of de website te zien zijn, onafhankelijk van het feit of deze zijn ingevoerd of niet (de merktekens) blijven echter het eigendom van Gabor Shoes AG, haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers (voor zover van toepassing) en worden door de geldende merkenrechten en -overeenkomsten beschermd. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gabor Shoes AG bent u niet gerechtigd op welke manier dan ook, inclusief in advertenties of reclame-uitingen, die voor de verkoop van materialen op de website zijn bedoeld, te gebruiken, te vermenigvuldigen, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te verzenden, door te geven, te verspreiden of te modificeren. Het gebruik van welk merkteken dan ook op/in een andere website of gekoppelde computeromgeving, zoals bijv. de opslag of reproductie van de website (of delen daarvan) op een willekeurige externe internetsite of het opstellen van links, hypertext-links of deep links tussen de website en een andere internetsite, is zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gabor Shoes AG verboden.

De website en de inhoud ervan worden gratis en zonder gebreken beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie. De op de website opgenomen informatie is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormen op geen enkele wijze een advies.

Gabor Shoes AG kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de op de website opgenomen informatie en diensten, of voor het feit, dat de website of de server, waarop de website ter beschikking wordt gesteld, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Bovendien kan Gabor Shoes AG niet instaan voor de specifieke IT-infrastructuur of koppeling. Als gevolg daarvan kan Gabor Shoes AG niet beloven of garanderen, dat de website vrij van storingen of gebreken is. Gabor Shoes AG doet uitdrukkelijk geen beloftes en verleent geen garanties met betrekking tot het gebruik van de inhoud van de website ten aanzien van de juistheid, nauwkeurigheid, redelijkheid, bruikbaarheid, actualiteit, betrouwbaarheid of een andere eigenschap, en wel in het geval van de grootst mogelijk, door het toepasbare recht geoorloofde omvang.

Uw gebruik van de website gebeurt op eigen risico. Noch Gabor Shoes AG noch haar medewerkers of leidinggevenden, noch vertegenwoordigers of andere bij de aanmaak, productie of beschikbaarstelling van de website betrokken partij kunnen aansprakelijk worden gesteld voor iedere eventuele directe, indirecte, gevolg of andere schade die door het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de op de website opgenomen inhoud ontstaat, daaronder ook door virussen, hacken van der server evenals door op de website opgenomen onjuiste of onvolledige informatie, of door het gebruik van de producten veroorzaakte schade, of schade die anderszins uit of in combinatie met deze Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website ontstaan, ook als Gabor Shoes AG op de mogelijkheid van dergelijke schade werd gewezen.

In de zin van de gebruikersvriendelijkheid en om het gebruik van de website te verbeteren, kunnen van tijd tot tijd links naar de website beschikbaar worden gesteld, die in het bezit en onder de controle van derden vallen. Deze links leiden u naar gebieden buiten het dienstenaanbod van Gabor Shoes AG en vallen buiten onze invloedssfeer. Hiertoe behoren ook links naar partners die gerechtigd zijn, de merktekens als onderdeel van een afspraak overeen co-branding te gebruiken. De websites waar u naartoe kunt worden geleid, hebben eigen bedrijfsvoorwaarden en privacyrichtlijnen. Voor de inhoud en activiteiten van deze websites is Gabor Shoes AG op geen enkele manier verantwoordelijk en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Uw bezoek aan deze websites c.q. toegang hiertoe gebeurt daarom uitsluitend op eigen risico.

Houd er rekening mee dat deze andere websites evt. hun eigen cookies naar de gebruikers sturen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen. Daarom raden wij u aan, voor het gebruik van deze websitesites eerst de gebruiksvoorwaarden en/of privacyrichtlijnen te lezen.

Het is verboden, de website te gebruiken om willekeurige voor gebruikers gegenereerde inhoud (zoals hierna gedefinieerd) te versturen of door te geven, die een schending van het geestelijke eigendomsrechten van derden vormen of kunnen vormen, of die bedreigend, onjuist, misleidend, opruiend, belastend, de persoonlijke levenssfeer aantasten, obsceen, pornografisch, beledigend, discrimineren of illegaal zijn, of die een gedrag weergeven of kunnen aanmoedigen, dat als crimineel gedrag kan worden aangemerkt, die rechten van derden schenden of op een andere wijze tot wettelijke aansprakelijkheid kunnen leiden of in strijd zijn met de wet. Gabor Shoes AG mag u de toegang tot de website te allen tijde en naar eigen inzicht weigeren. Daarbij kan het om situaties gaan, waarbij Gabor Shoes AG van mening is dat bij uw gebruik van de website sprake is van het negeren van deze Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en/of de geldende wetgeving.

Bovendien is het verboden, de website te gebruiken voor het werven van zakelijke klanten.

Alle meningen, opmerkingen, commentaren. illustraties, grafieken, foto’s, links, vragen, suggesties, informatie, video’s en ander materiaal, die u of andere gebruikers van de website daar naartoe sturen of met behulp van de website doorgeven (door gebruikers gegenereerde inhoud) wordt als niet vertrouwelijke en niet beschermde informatie behandeld. Dientengevolge heeft Gabor Shoes AG het niet uitsluitende, licentievrije recht, iedere door gebruikers gegenereerde inhoud voor een willekeurig doel, via een willekeurig medium en wereldwijd te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verspreiden en voor derden toegankelijk te maken (in licentie te geven). U bevestigt en gaat ermee akkoord, dat Gabor Shoes AG slechts als passief platform voor de publicatie van door gebruikers gegenereerde inhoud optreedt, en noch door u noch door derden verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor deze inhoud of de juistheid ervan. Gabor Shoes AG zal de door gebruikers gegenereerde inhoud, die door u gepubliceerd of door gebruikers aangepast werd, niet continu bewaken, en is daartoe ook niet verplicht. Zonder beperking van de algemeenheid van de hiervoor genoemde punten bevestigt u en gaat u ermee akkoord, dat alle opmerkingen, meningen, commentaren, suggesties en andere informatie, die in door gebruikers gegenereerde inhoud tot uitdrukking wordt gebracht of is opgenomen, geldt niet noodzakelijkerwijs als het standpunt van Gabor Shoes AG. Ieder gebruik van door gebruikers gegenereerde inhoud gebeurt uitsluitend op eigen risico. U verklaart en garandeert dat iedere door u gestuurde of doorgegeven door gebruikers genereerde inhoud van u afkomstig is en geen kopie is van het werk van derden of anderszins in strijd is met de geestelijke eigendomsrechten, het recht op bescherming van het privéleven of in strijd zijn met de persoonlijkheidsrechten van derden en geen belastende of beledigende uitingen bevatten. Bovendien garandeert u dat u over de rechten beschikt, de in deze paragrafen genoemde licentie te verlenen. U verklaart dat u ermee akkoord gaat dat Gabor Shoes AG en aan haar gelieerde bedrijven te allen tijde worden vrijgesteld van iedere aansprakelijkheid voor kosten, uitgaven, schade, verlies of andere verplichtingen, die voor Gabor Shoes AG of aan haar gelieerde bedrijven in combinatie met de willekeurige door gebruikers genereerde inhoud, die door u gestuurd of overgedragen werd, c.q. in combinatie met uw gebruik van de website, ontstaat.

Gabor Shoes AG behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht willekeurige door u gezonden of overgedragen, door gebruikers gegenereerde inhoud (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen, waarvan Gabor Shoes AG van mening is dat deze in strijd is met deze Alegemene voor het gebruik van de website (inclusief materialen die een schending van het geestelijke eigendomsrechten, het recht op bescherming van het privéleven vormen of kunnen vormen of in strijd zijn met de persoonlijkheidsrechten van derden) of anderszins voor Gabor Shoes AG onacceptabel zijn.

U verklaart dat u belooft dat u Gabor Shoes AG onmiddellijk schriftelijk via service@gabor.de zult informeren indien u door de gebruiker gegenereerde inhoud (of andere inhoud) aantreft, waarbij deze Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website werd genegeerd. U verklaart dat u Gabor Shoes AG voldoende informatie ter beschikking zult stellen, zodat Gabor Shoes AG kan onderzoeken of deze Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website bij dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud (of ander inhoud) inderdaad werd genegeerd. Gabor Shoes AG garandeert dat zij alles in het werk zal om de betreffende klachten te onderzoeken en naar eigen inzicht passende maatregelen te treffen. Gabor Shoes AG garandeert en verklaart echter niet, dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud of andere inhoud (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen.

Gabor Shoes AG handelt volgens het principe, dat geen ongevraagde toezending van ideeën, uitvindingen en/of andere materialen in combinatie met de activiteiten van Gabor Shoes AG (inclusief maar niet beperkt tot schoeisel, kleding, sportartikelen en diensten) beoordeeld of geaccepteerd worden, ongeacht het feit of deze uit teksten, afbeeldingen, geluidsopnamen, software, informatie of andere inzendingen (materialen) van personen bestaan, die niet tot Gabor Shoes AG behoren. Daarom hoeft u geen materialen naar de website of per e-mail of in een andere vorm aan Gabor Shoes AG te sturen.

Naar boven