Algemene voorwaarden

voor bestellingen via www.gabor.de/nl_nl

Op bestellingen van klanten in de webshop op www.gabor.de zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden (AV), in de op het moment van de bestelling geldende versie, van toepassing. Afwijkende voorwaarden van de klant of van derden gelden slechts indien Gabor Shoes AG hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Het aanbod is uitsluitend gericht op consumenten in de zin van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) (i.e. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, Art. 6:230g(1)(a) BW) . U kunt uitsluitend als consument bestellingen plaatsen via www.gabor.de en niet als wederverkoper.

Bestellingen zijn slechts mogelijk tot een limiet van vijf (5) artikelen per bestelling en/of tot een bestelwaarde van € 1.000. Indien de som van openstaande facturen van eerdere bestellingen de limiet van € 2.000 bereikt, kunnen geen verdere bestellingen op rekening worden geplaatst totdat de openstaande facturen zijn voldaan. Bestellen via ideal, creditcard of PayPal blijft mogelijk ongeacht de som van openstaande facturen.

U garandeert dat de door u bij de aanvraag of bestelling verstrekte informatie juist en volledig is.

Het factuuradres mag uitsluitend dat van een natuurlijke persoon zijn, waarvan het bezorgadres mag afwijken. Dit is echter beperkt tot het grondgebied van Nederland  met uitzondering van de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (met inbegrip van hun aangrenzende eilanden) en met uitzondering van de zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

www.gabor.de is een voor het publiek toegankelijke webwinkel waar u als consument online schoenen en tassen kunt kopen.

De presentatie van de producten in de Gabor webshop vormt geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar is slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod. U kunt de producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens te allen tijde vóór het plaatsen van uw bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die daartoe tijdens het bestelproces ter beschikking worden gesteld en worden toegelicht. Het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst wordt gedaan door u als klant. Dit gebeurt als u klikt op de knop "BESTELLEN MET BETALINGSVERPLICHTING" in de laatste stap van het bestelproces voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Daartoe krijgt u voordat u het bestelproces voltooit een bevestigingspagina te zien met de gegevens van uw bestelling. Op de bevestigingspagina kunt u de gegevens van uw aanbieding nogmaals controleren en corrigeren voordat u op de knop "BESTELLEN MET BETALINGSVERPLICHTING" klikt. Na de verzending van uw bestelling ontvangt u tevens een bevestiging per e-mail (bestelbevestiging), die echter nog geen aanvaarding van uw aanbod vormt.

Gabor Shoes AG heeft te allen tijde het recht een bestelling te controleren en/of te weigeren zonder opgave van redenen. Indien Gabor Shoes AG uw bestelling niet binnen tien werkdagen schriftelijk bevestigt, wordt deze geacht te zijn afgewezen.

De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Gabor Shoes AG uw aanbod aanvaardt. Dit gebeurt ofwel door toezending van de goederen, ofwel door toezending van een verklaring van aanvaarding in een afzonderlijke e-mail, waarin Gabor Shoes AG uitdrukkelijk verklaart dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Deze verklaring van aanvaarding mag niet worden verward met de bevestiging van uw bestelling. Dit geldt ook indien u de koopprijs op grond van de door u gekozen betaalwijze reeds vóór het sluiten van de overeenkomst heeft voldaan of een opdracht tot betaling heeft verstrekt. Indien Gabor Shoes AG in dat geval niet in staat is uw bestelling te aanvaarden in het uitzonderlijke geval dat de goederen niet beschikbaar zijn of indien de overeenkomst om andere redenen niet tot stand komt, zal Gabor Shoes AG het vooruitbetaalde bedrag onmiddellijk terugbetalen.

Overeenkomsten via www.gabor.de worden uitsluitend in het Nederlands gesloten.

De koopovereenkomst wordt gesloten met

Gabor Shoes AG
Joachim-Gabor-Platz 1
D-83024 Rosenheim

Telefoon: +49 (0)8031 801 -0

E-mail: info@gabor.de

DE131177880

vertegenwoordigd door de directieleden Stefan Blöchinger (Voorzitter) en Peter Bradler, ingeschreven in het handelsregister van het Landgericht Traunstein onder nummer HRB 9155.

Als consument in de zin van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW) (i.e. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, Art. 6:230g(1)(a) BW) heeft u een wettelijk herroepingsrecht. Meer informatie hierover vindt u in de INFORMATIE OVER HERROEPING:

*****

- INFORMATIE OVER HERROEPING -
Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Gabor Shoes AG, Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een via een e-mail of brief per post) in kennis stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het hieronder bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het indien u uw mededeling dat u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten indien u heeft gekozen voor een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardbezorging), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij het bericht van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terug ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, naar gelang van wat het eerst van toepassing is. 

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, terugsturen naar of inleveren bij de desbetreffende dealer in Nederland, tenzij de goederen vanuit Mindelheim, Duitsland, zijn geleverd (in dat geval moeten de goederen daar naartoe worden gestuurd). De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. 

Kosten van retourzending

De kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van Gabor Shoes AG. 

Waardeverlies 

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze te wijten is aan uw behandeling van de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor het controleren van de aard, de kenmerken en het werking  van de goederen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die onmiskenbaar op persoonlijke behoeften zijn toegesneden.

Herroepingsformulier

(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, verzoeken we u dit formulier in te vullen en terug te zenden.)

Aan Gabor Shoes AG, Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van bericht op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

- Einde van de herroepingsvoorwaarden -

*****

Instructies voor retourzending

Gelieve de onderstaande instructies te volgen bij het verpakken en verzenden van uw product voor retourzending.

U vergemakkelijkt afwikkeling als u de instructies opvolgt. Dit is ook in uw eigen belang.

  • Gebruik het retourlabel dat bij de levering zat en gebruik dit voor de retourzending. 
  • Pak het artikel zorgvuldig in - bij voorkeur in de originele verzendverpakking om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen.
  • Voeg er de retourbon bij. Daaraan kunnen we uw retourzending herkennen.

Niet-naleven van deze instructies is niet van invloed op uw wettelijke rechten, in het bijzonder uw wettelijk recht op herroeping en garantie. Het hierboven bedoelde retourlabel waarborgt gratis retourzending binnen Nederland.

Stuur de goederen naar het adres dat op het retourlabel van het pakket staat.

Uw bestelling en de door u ingevoerde bestelgegevens worden in het kader van de voorschriften voor gegevensbescherming uitsluitend opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de bestelling en kunnen dienovereenkomstig bij Gabor Shoes AG worden opgevraagd. De bestelgegevens worden ter bevestiging verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

Gabor Shoes AG levert uitsluitend via postorder.

Tenzij in het aanbod anders is bepaald, bepaalt Gabor Shoes AG naar eigen goeddunken de passende wijze van verzending en de bezorgdienst (momenteel DHL). Bezorging geschiedt op het door u aangegeven bezorgadres.

Helaas is het niet mogelijk de goederen af te halen.

Bezorging binnen Nederland geschiedt gratis door Gabor Shoes AG of een bij het platform aangesloten dealer. 

Indien om technische of logistieke redenen, bijvoorbeeld indien uw bestelling artikelen omvat die apart verpakt of anders vervoerd moeten worden, aparte verzending noodzakelijk is, zal dit voor u geen extra kosten met zich meebrengen.

Bezorgtermijn

Bezorging geschiedt doorgaans binnen 2-4 werkdagen binnen Nederland op het door u opgegeven bezorgadres. Indien werkdagen als termijn zijn vermeld, worden daaronder alle weekdagen verstaan, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen.

De op het moment van de bestelling in het aanbod vermelde prijzen zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn vaste prijzen in EURO, inclusief de toepasselijke Nederlandse wettelijke BTW (thans 21%). Teruggave van BTW is uitgesloten.

Gabor Shoes AG behoudt zich het recht voor speciale aanbiedingen of kortingen op elk moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen. Daarnaast behoudt Gabor Shoes AG zich het recht voor aanmaningskosten in rekening te brengen.

Gabor Shoes AG behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden. Gabor Shoes AG aanvaardt uitsluitend betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie, alsmede Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Eventuele transactiekosten zijn voor rekening van de klant. In de webshop www.gabor.de worden de volgende betaalmethoden aangeboden:

Creditcard

Wanneer u uw bestelling plaatst, geeft u ook uw creditcardgegevens door. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder verzoekt Gabor Shoes AG u de transactie te initiëren zodra de goederen aan de bezorgdienst zijn overhandigd. De betaaltransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal

Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online betaalprovider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of geregistreerd zijn, u met uw toegangsgegevens legitimeren en de betaalopdracht aan Gabor Shoes AG bevestigen. Zodra de bestelling in de webshop geplaatst is, zal Gabor Shoes AG PayPal verzoeken de betaaltransactie te initiëren. U ontvangt nadere instructies tijdens het bestelproces.

De betaaltransactie wordt uitgevoerd door PayPal na overhandiging van de goederen aan de bezorgdienst.

iDEAL

Bij betaling via iDEAL wordt u direct doorgeleid naar de betaalpagina van uw bank. Met andere woorden, via deze verbinding met iDEAL kunt u, als u toegang heeft tot internetbankieren bij een deelnemende Nederlandse bank, de betaling op deze manier afwikkelen.

De geleverde producten blijven eigendom van Gabor Shoes AG tot u Gabor Shoes AG alle uitstaande bedragen die u op grond van een overeenkomst aan Gabor Shoes AG verschuldigd bent, volledig heeft betaald. Dit omvat ook de betaling van kosten van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U mag deze producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren zolang zij niet uw eigendom zijn geworden.

Eventuele geringe kleurafwijkingen en andere variaties in producten kunnen het gevolg zijn van verschillende opname- of weergavetechnieken of andere technische redenen. Gabor Shoes AG is niet aansprakelijk voor deze variaties en afwijkingen.

Gabor Shoes AG is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ondeugdelijke behandeling met inbegrip van onderhoudsproducten, bijvoorbeeld het gebruik van een zwart schoenverzorgingsproduct op witte schoenen. 

Voor het overige zijn de wettelijke rechten van toepassing in geval van gebreken aan de geleverde goederen.

In geval van gebreken in een product als gevolg van een fabricagefout of indien niet voldaan wordt aan de productspecificaties, zal de aankoopprijs worden terugbetaald. Gabor Shoes AG verbindt zich ertoe de aankoopprijs voor alle gebrekkige producten terug te betalen.

Gabor Shoes AG doet geen terugbetalingen voor producten die:

  • afkomstig zijn van een andere bron dan de website,
  • zijn beschadigd door ondeugdelijk gebruik of nalatigheid in de zin van Art. 6:27 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW)  (bijv. door contact met chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, intense hitte of scherpe voorwerpen),
  • zijn beschadigd als gevolg van onjuiste behandeling.

Gabor Shoes AG herinnert u aan uw wettelijk recht op een conform product. Gelieve er rekening mee te houden dat de gebruiksduur van elk product van Gabor Shoes AG afhankelijk is van de individuele gebruiker, de gebruiksomstandigheden en de individuele slijtagepatronen van elke persoon. Indien producten van Gabor Shoes AG door normale slijtage beschadigd zijn of de normale gebruiksduur van een product overschreden is, is ruilen niet mogelijk.

Indien de goederen met duidelijke transportschade bij u afgeleverd worden, verzoeken we zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de bezorgdienst en onmiddellijk contact op te nemen met Gabor Shoes AG.

Indien u geen klacht indient bij de bezorgdienst of geen contact opneemt met Gabor Shoes AG is dit niet van invloed op uw wettelijke aanspraken en de uitoefening ervan, in het bijzonder uw recht op garantie.

De volledige inhoud van de website www.gabor.de, met inbegrip van teksten, beelden, grafische voorstellingen, audio- en videobestanden zijn - voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld - eigendom van Gabor Shoes AG. Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag alleen voor privédoeleinden, d.w.z. niet zonder toestemming voor openbare of commerciële doeleinden, worden gebruikt. Voor downloads, reproducties, wijzigingen, vertalingen en/of andere bewerkingen van de inhoud is voorafgaande schriftelijke toestemming van Gabor Shoes AG vereist. Ongeoorloofd en/of oneigenlijk gebruik van alle geregistreerde handelsmerken en logo's van Gabor Shoes AG is verboden. Gabor Shoes AG wijst erop dat elke schending van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten civielrechtelijke en/of strafrechtelijke consequenties kan hebben.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels en met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover dit niet in strijd is met dwingend internationaal recht inzake consumentenbescherming.

Volgens de huidige wetgeving is Gabor Shoes AG verplicht de consumenten te wijzen op het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de oprichting van het platform. U kunt het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting hier vinden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

De taal van de overeenkomst is Nederlands.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig blijken te zijn, treden de wettelijke bepalingen in de plaats van de ongeldige bepalingen. Dit laat de rechtsgeldigheid van de overige contractuele bepalingen onverlet.

Gabor Shoes AG (www.gabor.de)
Versie: 12-11-2020

Naar boven