Algemene voorwaarden

voor bestellingen via www.gabor.de/nl_nl

Voor bestellingen van klanten in de webshop op www.gabor.de/nl_nl gelden uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant of derden gelden alleen indien Gabor Shoes AG daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Het aanbod is uitsluitend gericht op consumenten in de zin van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) (elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan hun commerciële, noch aan hun zelfstandige beroepsuitoefening kunnen worden toegeschreven, § 13 BGB). U mag bestellingen via www.gabor.de/nl_nl dus alleen plaatsen als consument, niet als wederverkoper.

De minimumleeftijd voor bestellingen in de webshop is 18 jaar.

Per bestelling kunnen maximaal vijf (5) artikelen worden besteld en/of de bestelwaarde is gelimiteerd tot € 1.000. Als het totaalbedrag van openstaande facturen van eerdere bestellingen de limiet van € 2.000 bereikt, zijn er geen verdere bestellingen op rekening mogelijk totdat deze facturen zijn betaald. Een bestelling via creditcard of PayPal wordt niet beïnvloed door het totaalbedrag aan openstaande facturen.

U garandeert dat de door u verstrekte informatie in de aanvraag of bestelling correct en volledig is.

Het factuuradres kan alleen het adres van een natuurlijk persoon zijn, het leveringsadres kan afwijken. Dit is wel beperkt tot de Bondsrepubliek Duitsland (met uitzondering van Helgoland).

www.gabor.de/nl_nl is een publiek toegankelijke webshop waar u als consument online schoenen en tassen kunt kopen.

De presentatie van producten in de webshop van Gabor vormt geen bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, maar slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod. U kunt de producten, voordat u uw bindende bestelling verzendt, in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk moment corrigeren met de hulpmiddelen die tijdens de bestelprocedure worden verstrekt en uitgelegd. Het voorstel om een koopovereenkomst af te sluiten wordt door u als klant gedaan. Dit doet u door voor de goederen in de winkelwagen in de laatste stap van de bestelprocedure op de knop 'BESTELLEN MET BETALINGSVERPLICHTING' te klikken. U krijgt nog een bevestigingspagina met de details van uw bestelling te zien voordat de bestelprocedure wordt voltooid. Op de bevestigingspagina kunt u uw ingevoerde gegevens met betrekking tot uw aankoop opnieuw controleren en corrigeren voordat u op de knop 'BESTELLEN MET BETALINGSVERPLICHTING' klikt. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail (orderbevestiging). Dit betekent echter nog niet dat uw voorstel is aanvaard.

Gabor Shoes AG is te allen tijde gerechtigd een bestelling te controleren en/of een bestelling zonder opgave van reden te weigeren met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid. Indien Gabor Shoes AG uw bestelling niet binnen tien werkdagen schriftelijk bevestigt, kunt u ervan uitgaan dat deze is afgewezen.

De overeenkomst komt op dat moment tot stand wanneer Gabor Shoes AG uw aanbod accepteert. Dit gebeurt ofwel door de goederen te verzenden of door een acceptatieverklaring in een aparte e-mail te sturen, waarin Gabor Shoes AG uitdrukkelijk vermeldt dat er een koopovereenkomst wordt gesloten. Deze acceptatieverklaring mag niet worden verward met de bevestiging van uw bestelling. Dit geldt ook als u op basis van de door u gekozen betaalmethode al voor het sluiten van de overeenkomst de aankoopprijs hebt betaald of opdracht hebt gegeven deze te betalen. Als Gabor Shoes AG uw bestelling niet kan accepteren omdat de artikelen niet meer voorradig zijn of als het contract om andere redenen niet tot stand komt, zal Gabor Shoes AG het voorschot onmiddellijk terugstorten.

Overeenkomsten via www.gabor.de/nl_nl worden uitsluitend in het Duits gesloten.

De koopovereenkomst wordt gesloten met

Gabor Shoes AG

Marienberger Str. 31

D-83024 Rosenheim

Telefoon: *49 (0)8031 801 -0

E-mail: info@gabor.de

DE131177880

vertegenwoordigd door de directieleden Achim Gabor, Martin Hofmann en Michael Tackenberg, ingeschreven in het handelsregister B van de rechtbank Traunstein onder HRB 9155.

Als consument in de zin van het BGB, Duitse Burgerlijk Wetboek (elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan hun commerciële, noch aan hun zelfstandige beroepsuitoefening kunnen worden toegeschreven, § 13 BGB) hebt u een wettelijk herroepingsrecht. Meer informatie hierover vindt u in het HERROEPINGSBELEID:

*****

- HERROEPINGSBELEID -

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien (14) dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit hebt/heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Gabor Shoes AG, Marienberger Str.31, 83024 Rosenheim, Duitsland, telefoonnummer *49 (0)8031 ​​801-444, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst tijdig opzegt, moet Gabor Shoes AG u alle betalingen die Gabor Shoes AG van u heeft ontvangen, inclusief leveringskosten, zo snel mogelijk terugbetalen. Dit moet uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop Gabor Shoes AG op de hoogte is gebracht van uw opzegging van deze overeenkomst. Voor de terugstorting gebruikt Gabor Shoes AG hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen. Er worden in geen geval kosten in rekening gebracht voor de terugstorting. Gabor Shoes AG kan terugstorting weigeren totdat Gabor Shoes AG de artikelen heeft teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggestuurd, al naar gelang welk moment eerder is.

U moet de artikelen zo snel mogelijk maar in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u Gabor Shoes AG op de hoogte hebt gesteld dat u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht, retourneren naar of overhandigen op het adres dat op het retourlabel staat vermeld. De termijn wordt gehaald als u de artikelen vóór de termijn van veertien (14) dagen verzendt en hiervan bewijs kunt overleggen.

Gabor Shoes AG draagt de kosten voor het retourneren van de artikelen binnen Duitsland, op voorwaarde dat u de artikelen via DHL verzendt met het bijbehorende retourlabel, dat gratis kan worden gedownload op www.gabor.de/de_de/retouren. Bij retourzending vanuit het buitenland moet u de verzendkosten zelf betalen. Als u geen gebruik maakt van het gratis te downloaden retourlabel, moet u de kosten van de terugzending zelf betalen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de artikelen als dit waardeverlies is toe te schrijven aan een behandeling die niet nodig is om de staat, eigenschappen en/of functionaliteit van de artikelen te controleren.

- Einde herroepingsbeleid -

*****

Instructies voor een retourzending

Houd de volgende instructies in acht voor het inpakken en verzenden van het te retourneren product.

Als u de instructies opvolgt, wordt de afhandeling van de retourzending gemakkelijker, wat ook voor u gunstig is.

  • Download het retourlabel in uw klantaccount of als "gast" en gebruik dit label om het artikel te retourneren.
  • Verstuur de artikelen in de originele verpakking.
  • Verpak het artikel zorgvuldig. Bij voorkeur in de originele verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen.
  • Voeg het retourformulier aan het pakket toe. Dat maakt het gemakkelijker om de retourzending juist toe te wijzen.

Als u deze instructies niet in acht neemt, is dit niet van invloed op uw wettelijke rechten, in het bijzonder uw wettelijke herroepingsrecht en garantierecht. Het eerder genoemde retourlabel garandeert een gratis retourzending binnen Duitsland.

Stuur de artikelen naar het adres dat op het retourlabel van het pakket staat aangegeven.

Uw bestelling en de door u ingevoerde bestelgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen voor gegevensbescherming en kunnen bij Gabor Shoes AG worden opgevraagd. De bestelgegevens worden als bevestiging verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

Gabor Shoes AG levert uitsluitend binnen Duitsland, met uitzondering van Helgoland.

Tenzij anders vermeld, bepaalt Gabor Shoes AG naar eigen goeddunken de juiste verzendmethode en het transportbedrijf (momenteel DHL). Levering vindt plaats op het door u opgegeven leveringsadres.

Het is helaas niet mogelijk om de artikelen af te halen.

Levering door Gabor Shoes AG of door een bij het platform aangesloten dealer is gratis binnen Duitsland.

Indien om technische of logistieke redenen een aparte zending nodig is, bijvoorbeeld wanneer uw bestelling artikelen bevat die apart verpakt of op een andere manier vervoerd moeten worden, brengt dit geen extra kosten voor u met zich mee.

Levertijd

Binnen Duitsland (met uitzondering van Helgoland) vindt levering doorgaans plaats binnen 1-4 werkdagen op het door u opgegeven leveringsadres. Als in de termijn werkdagen worden genoemd, worden daarmee alle dagen van de week bedoeld met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

De prijzen die zijn vermeld in het aanbod op het moment van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn vaste prijzen in EURO, inclusief de wettelijke btw die in Duitsland van toepassing is (momenteel 19%). Teruggaaf van btw is uitgesloten.

Gabor Shoes AG behoudt zich het recht voor om speciale aanbiedingen of kortingen op elk moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen. Verder behoudt Gabor Shoes AG zich het recht voor om aanmaningskosten in rekening te brengen.

Gabor Shoes AG behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden niet aan te bieden. Gabor Shoes AG accepteert alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie, inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Eventuele kosten van een overboeking zijn voor rekening van de klant. In de webshop op www.gabor.de staan u de volgende betaalmethodes ter beschikking:

Creditcard

Wanneer u uw bestelling plaatst, geeft u ook meteen uw creditcardgegevens door. Nadat we u als wettige kaarthouder hebben gelegitimeerd, vraagt Gabor Shoes AG om uitvoering van de betalingstransactie nadat de artikelen voor transport zijn overhandigd. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt belast.

PayPal

Tijdens de bestelprocedure wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar hebben geregistreerd of moet u zich eerst registreren, vervolgens legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan Gabor Shoes AG bevestigen. Nadat u de bestelling in de webshop hebt geplaatst, vraagt Gabor Shoes AG aan PayPal om de betalingstransactie te starten. Tijdens de bestelprocedure krijgt u meer informatie.

De betalingstransactie wordt door PayPal uitgevoerd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Factuur

Wij bieden de betalingsmogelijkheid "Aankoop op rekening" alleen aan als het resultaat van een krediet- en identiteitscontrole volgens punt 3 van onze privacyverklaring positief is. Bij een aankoop op rekening moeten bovendien het factuur- en leveringsadres identiek zijn.

Vermeld altijd het referentienummer als bestemming bij uw overboeking. Alleen dan kan Gabor Shoes AG de betaling eenduidig aan uw klantaccount toewijzen.

U ontvangt een factuur die binnen een door Gabor Shoes AG bepaalde termijn en zonder aftrek dient te worden betaald.

Indien u uw factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaalt, bent u ook zonder aparte aanmaning in verzuim, tenzij betaling niet plaatsvindt door een omstandigheid waarvoor u niet verantwoordelijk bent.

Met de betaalbare bestelling gaat u ermee akkoord dat u facturen en tegoeden uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

De geleverde producten blijven eigendom van Gabor Shoes AG totdat u Gabor Shoes AG alle openstaande bedragen, die u uit hoofde van een overeenkomst aan Gabor Shoes AG verschuldigd bent, volledig hebt betaald. Hieronder valt ook de betaling van kosten van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U mag de producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren voordat ze uw eigendom zijn.

Eventuele lichte kleurafwijkingen en andere afwijkingen in producten kunnen te wijten zijn aan verschillende beeldopnames, weergavetechnologieën of andere technische redenen. Gabor Shoes AG is niet aansprakelijk voor deze afwijkingen.

Gabor Shoes AG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een onjuiste behandeling, inclusief een onjuiste behandeling met onderhoudsproducten, bijvoorbeeld het gebruik van een zwart onderhoudsmiddel op witte schoenen.

Verder gelden de wettelijke rechten bij gebreken aan de geleverde artikelen.

Als het product een gebrek vertoont als gevolg van een fabricagefout of niet-naleving van de productspecificaties, wordt de aankoopprijs teruggestort. Gabor Shoes AG verbindt zich ertoe de aankoopprijs van alle gebrekkige producten terug te storten.

Als het probleem is veroorzaakt door omstandigheden die niet als materiaal- of fabricagefout zijn aan te merken, wordt alleen een vervangend product geleverd. Gabor Shoes AG geeft geen restitutie voor producten die:

  • afkomstig zijn van een andere bron dan de website,
  • zijn beschadigd door verkeerde behandeling of nalatigheid in de zin van § 276, lid 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (bijvoorbeeld door contact met chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, intense hitte of scherpe voorwerpen),
  • zijn beschadigd door ondeskundige behandeling.

Houd er rekening mee dat de levensduur van elk product van Gabor Shoes AG afhangt van de betreffende gebruiker, de gebruiksomstandigheden en het individuele draagpatroon. Indien de producten van Gabor Shoes AG door normale slijtage zijn beschadigd of de gebruikelijke levensduur van een product is overschreden, is het niet mogelijk het product om te ruilen.

Als u artikelen ontvangt met duidelijke transportschade, meld dergelijke gebreken dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact op met Gabor Shoes AG.

Als u geen klacht indient bij de bezorger of geen contact opneemt met Gabor Shoes AG, is dit niet van invloed op uw juridische claims en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten.

Alle inhoud van de website www.gabor.de/nl_nl, inclusief teksten, afbeeldingen, grafieken, audio- en videobestanden, is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, eigendom van Gabor Shoes AG. Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag alleen zonder toestemming worden gebruikt voor privédoeleinden, dus niet voor openbare of commerciële doeleinden. Voor downloads, reproducties, wijzigingen, vertalingen en/of andere bewerkingen van de inhoud is vooraf schriftelijke toestemming van Gabor Shoes AG vereist. Het ongeoorloofd en/of oneigenlijk gebruik van alle geregistreerde handelsmerken en logo's van Gabor Shoes AG is verboden. Gabor Shoes AG wijst erop dat een schending van auteursrechten of andere eigendomsrechten kan leiden tot civiel- en/of strafrechtelijke gevolgen.

Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht, tenzij dit in strijd is met dwingend internationaal consumentenrecht.

Volgens de huidige wetgeving is Gabor Shoes AG verplicht om consumenten te informeren over het bestaan van het Europese platform voor online geschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen te beslechten zonder tussenkomst van een rechtbank. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Hier vindt u het Europese platform voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

De taal in de overeenkomst is Duits.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van kracht zouden zijn, zijn in plaats van deze nietige bepaling de wettelijke bepalingen van toepassing. Dit heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige contractuele bepalingen.

Gabor Shoes AG (www.gabor.de)
Versie: 10-11-2020

Up