Algemene voorwaarden Gabor Shoes AG

Naam: Gabor Shoes AG
Btw-nummer:  BE 0782233239
Maatschappelijke zetel: 

Joachim-Gabor-Platz 1
D-83024 Rosenheim
Duitsland

Telefoonnummer: +49 8031 801-0
E-Mail: info@gabor.de
Beschikbaarheid:

van maandag tot en met vrijdag, van 9:00 u tot 17:00 u, behalve op belgische nationale feestdagen

Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen Gabor Schoes AG en de Consument voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden.
Werkdag:  Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdag in België.
Consument: 

Consumenten in de zin van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (i.e. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen in de zin van Art. I.1.2° WER) (hierna: “u” of de “Consument”).

Aanbod:

Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

Producten: De producten beschikbaar voor aankoop op de Website.
Website:

De website van Gabor Shoes AG: www.gabor.de

Op bestellingen van consumenten in de webshop op www.gabor.de zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden (AV) in de op het moment van de bestelling geldende versie, van toepassing. De AV worden aan de Consument ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Consument. Afwijkende voorwaarden van de Consument of van derden gelden slechts indien Gabor Shoes AG (hierna: “wij” of “Gabor Shoes AG”) hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

www.gabor.de is een voor het publiek toegankelijke webwinkel die uitsluitend gericht is op consumenten. U kunt uitsluitend als Consument bestellingen plaatsen via www.gabor.de en niet als wederverkoper. Met het plaatsen van een bestelling verklaart u dat u enkel voor privédoeleinden handelt.

De presentatie van de Producten in de webshop op www.gabor.de vormt geen bindend Aanbod tot het sluiten van de Overeenkomst, maar is slechts een uitnodiging tot het doen van een Aanbod. U kunt de Producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens te allen tijde vóór het plaatsen van uw bestelling corrigeren door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die daartoe tijdens het bestelproces ter beschikking worden gesteld en worden toegelicht.

Door op de knop "BESTELLEN MET BETALINGSVERPLICHTING" te klikken in de laatste stap van het bestelproces  aanvaardt u het Aanbod tot het sluiten van de Overeenkomst voor de Producten die zich in uw winkelmandje bevinden. Hierbij plaatst u een bindende bestelling voor de Producten in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Op dat moment zijn de AV bindend. De bindende kracht van de AV zal pas een einde nemen vanaf het ogenblik dat alle verplichtingen werden uitgevoerd.

Bestellingen zijn slechts mogelijk tot een limiet van vijf (5) artikelen per bestelling en/of tot een bestelwaarde van € 1.000. Indien de som van openstaande facturen van eerdere bestellingen de limiet van € 2.000 bereikt, kunnen geen verdere bestellingen op rekening worden geplaatst totdat de openstaande facturen zijn voldaan. Bestellen via creditcard of PayPal blijft mogelijk ongeacht de som van de openstaande facturen.

U garandeert dat de door u bij de bestelling verstrekte informatie juist en volledig is. Het factuuradres mag uitsluitend dat van een natuurlijke persoon zijn, waarvan het leveringsadres mag afwijken. Deze afwijkingsmogelijkheid is echter beperkt tot het Belgisch grondgebied.

Gabor Shoes AG behoudt het recht voor een bestelling niet te aanvaarden of de bestelling te annuleren als deze is geplaatst door het gebruik van software, een robot, crawler, spider of een geautomatiseerd systeem of gescript gedrag en het gebruik van externe diensten om een bestelling namens u te plaatsen.

Overeenkomsten via www.gabor.de worden in het Nederlands of het Frans gesloten (afhankelijk van het taalgebied) en worden gesloten met:

Gabor Shoes AG
Joachim-Gabor-Platz 1
D-83024 Rosenheim
Duitsland

Telefoon: +49 (0)8031 801 -0

E-mail: info@gabor.de

DE131177880

ingeschreven in het handelsregister van het Landgericht Traunstein onder nummer HRB 9155.

U kan na de plaatsing van de bestelling en voordat de Producten Gabor Shoes AG verlaten hebben uw bestelling annuleren. Hiervoor verzoeken wij u een e-mail te sturen naar het e-mailadres van Gabor Shoes AG (info@gabor.de) met de verklaring dat u uw bestelling wenst te annuleren en met de gegevens van uw bestelling. Gabor Shoes AG zal de annulering bevestigen en overgaan tot de terugbetaling binnen een redelijke termijn met de betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen.

Indien de bestelling Gabor Shoes AG verlaten heeft, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd. U kan echter wel nog uw herroepingsrecht uitoefenen conform artikel 6 van de A.V.

U heeft het recht deze Overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen en zonder kosten te herroepen. De herroepingstermijn loopt vanaf de datum waarop u de laatste Producten van de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Voor de uitoefening van uw herroepingsrecht dient u een ondubbelzinnige mededeling te verzenden vóór het einde van de herroepingstermijn waarin u verklaart dat u de Overeenkomst wenst te herroepen. Hoewel dit niet verplicht is, verzoeken wij u hiervoor onderstaande herroepingsformulier in te vullen en deze (per post of per e-mail) te versturen naar Gabor Shoes AG, Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim, Duitsland:

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van bericht op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van Producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd of die onmiskenbaar op persoonlijke behoeften zijn toegesneden.

Het herroepingsrecht is eveneens niet van toepassing indien de Producten:

 • gedragen, gewassen of op een andere manier zijn gebruikt (buiten het redelijkerwijze passen van de Producten);
 • niet volledig zijn;
 • niet voorzien zijn van hun originele labels.

Gevolgen van herroeping

Als u deze Overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten binnen een redelijke termijn terugbetalen. De extra kosten die volgen uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden, vallen hier niet onder.

Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. U wordt in geen geval extra kosten aangerekend voor deze terugbetaling.

Wij kunnen terugbetaling weigeren tot op het ogenblik dat wij de Producten terug hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de Producten heeft teruggestuurd, naargelang van wat het eerst van toepassing is.

U moet de Producten zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van deze Overeenkomst in kennis heeft gesteld, terugsturen naar of inleveren bij de desbetreffende dealer in België, tenzij de Producten vanuit Mindelheim, Duitsland, zijn geleverd. In dat geval moeten de Producten daar naartoe worden gestuurd. De termijn is in acht genomen indien u de Producten vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Kosten van retourzending

De kosten voor het retourneren van de Producten zijn voor rekening van Gabor Shoes AG.

Waardeverlies

U dient alleen te betalen voor waardevermindering van de Producten als deze te wijten is aan uw behandeling van de Producten op een manier die niet noodzakelijk is voor het controleren van de aard, de kenmerken en de werking van de Producten.

Instructies voor retourzending

Gelieve de onderstaande instructies te volgen bij het verpakken en verzenden van uw Product voor retourzending.

Het is in uw belang deze instructies te volgen:

 • Gebruik het retourlabel dat bij de levering zat en gebruik dit voor de retourzending.. 
 • Pak het artikel zorgvuldig in - bij voorkeur in de originele verzendverpakking om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen.
 • Voeg er het retourlabel bij. Daaraan kunnen we uw retourzending herkennen.

Niet-naleving van deze instructies is niet van invloed op uw wettelijke rechten, in het bijzonder uw wettelijk recht op herroeping en garantie. Het hierboven bedoelde retourlabel waarborgt gratis retourzending binnen België.

Stuur de Producten naar het adres dat op het retourlabel van het pakket staat.

Uw bestelling en de door u ingevoerde bestelgegevens worden in het kader van de voorschriften voor gegevensbescherming uitsluitend opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de bestelling en kunnen dienovereenkomstig bij Gabor Shoes AG worden opgevraagd. De bestelgegevens worden ter bevestiging verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

Gabor Shoes AG levert uitsluitend via postorder.

Tenzij in het Aanbod anders is bepaald, bepaalt Gabor Shoes AG naar eigen goeddunken de passende wijze van verzending en de leveringsdienst (momenteel DHL). Levering geschiedt op het door u aangegeven bezorgadres.

Bij levering dient u de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn mag u de levering niet aanvaarden en dient u Gabor Shoes AG onmiddellijk op de hoogte te brengen. Na kennisgeving zal Gabor Shoes AG de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Indien er op het moment van de levering niemand beschikbaar is op uw adres dient u de instructies te volgen van de bezorgdienst die belast is met de levering van de bestelling.

Het is niet mogelijk de Producten af te halen.

Indien om technische of logistieke redenen aparte verzending noodzakelijk is, bijvoorbeeld indien uw bestelling artikelen omvat die apart verpakt of anders vervoerd moeten worden, zal dit voor u geen extra kosten met zich meebrengen.

De verbintenis tot levering van uw bestelling wordt uitzonderlijk opgeschort in de volgende situatie die als een situatie van overmacht wordt beschouwd: de laattijdige of foutieve levering van de Producten door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie. In dit geval zullen de verplichtingen van Gabor Shoes AG krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van overmacht. Wanneer de situatie van overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal Gabor Shoes AG een nieuwe leveringsdatum regelen met de Consument nadat de situatie van overmacht voorbij is.

Leveringstermijn

Levering geschiedt doorgaans binnen 1 tot 4 werkdagen binnen België op het door u opgegeven bezorgadres en na volledige ontvangst van de betaling. Indien werkdagen als termijn zijn vermeld, worden daaronder alleen weekdagen verstaan, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Indien Gabor Shoes AG niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt Gabor Shoes AG zich ertoe om u hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Gabor Shoes AG krijgt dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn. Als Gabor Shoes AG deze termijn opnieuw overschrijdt, heeft u het recht om de bestelling te annuleren.

De op het moment van de bestelling in het Aanbod vermelde prijzen zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn vaste en definitieve prijzen in EURO, inclusief de toepasselijke Belgische wettelijke BTW (thans 21%). Teruggave van BTW is uitgesloten.

Levering binnen België geschiedt gratis door Gabor Shoes AG of een bij het platform aangesloten dealer. Voor levering buiten België komen mogelijks lange-afstandskosten in rekening gebracht. U wordt hiervan voorafgaand aan het afronden van de bestelling op de hoogte gebracht.

Gabor Shoes AG behoudt zich het recht voor speciale aanbiedingen of kortingen op elk moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen. Daarnaast behoudt Gabor Shoes AG zich het recht voor aanmaningskosten in rekening te brengen.

Indien blijkt, nadat u uw bestelling geplaatst heeft en voordat de Producten werden verstuurd, dat de Producten niet correct geprijsd stonden op de Website van Gabor Shoes AG, dan brengt Gabor Shoes AG u hiervan onmiddellijk op de hoogte. U heeft vervolgens veertien dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving, om aan Gabor Shoes AG een keuze mee te delen tussen:

 1. de aankoop verder te zetten op basis van de aangepaste prijs; of
 2. de aankoop te annuleren.

 

Indien u voor de laatste optie kiest, zal dezelfde annuleringsprocedure worden gevolgd als onder artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

Gabor Shoes AG behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en aanvaardt uitsluitend betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie, alsmede Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Eventuele transactiekosten zijn voor rekening van de Consument. In de webshop www.gabor.de worden de volgende betaalmethoden aangeboden:

Creditcard

Wanneer u uw bestelling plaatst, geeft u ook uw creditcardgegevens door. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder verzoekt Gabor Shoes AG u de transactie te initiëren zodra de goederen aan de bezorgdienst zijn overhandigd. De betaaltransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal

Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online betaalprovider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u zich daar registreren of geregistreerd zijn, u met uw toegangsgegevens legitimeren en de betaalopdracht aan Gabor Shoes AG bevestigen. Zodra de bestelling in de webshop geplaatst is, zal Gabor Shoes AG PayPal verzoeken de betaaltransactie te initiëren. U ontvangt nadere instructies tijdens het bestelproces.

De betaaltransactie wordt uitgevoerd door PayPal na overhandiging van de goederen aan de bezorgdienst.

Bancontact

Bij betaling via Bancontact wordt u direct doorgeleid naar de betaalpagina van uw bank. Met andere woorden, via deze verbinding met Bancontact kunt u, als u toegang heeft tot internetbankieren bij een deelnemende Belgiëbank, de betaling op deze manier afwikkelen.

Indien niet bij de bestelling maar per overschrijving wordt betaald dienen deze te gebeuren tegen een vervaldatum van 14 dagen na de bestelling, zoals aangeduid op de factuur en leveringsbon. Vanaf de vervaldatum is het door u verschuldigde bedrag opeisbaar. Niet-betaling of onvolledige betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldatum, betekent dat u uw verbintenis tot betaling niet bent nagekomen. Ingeval van niet-betaling of niet volledige betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldatum zijn per dag vertraging van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd aan wettelijke intrestvoet op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur, dit vanaf de vervaldatum van de factuur.

De geleverde producten blijven eigendom van Gabor Shoes AG tot u Gabor Shoes AG alle uitstaande bedragen die u  aan Gabor Shoes AG verschuldigd bent, volledig heeft betaald. Dit omvat ook de betaling van kosten van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. U mag deze producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren zolang zij niet uw eigendom zijn geworden.

U moet de Gabor Shoes AG  informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn.

Binnen de grenzen van de redelijkheid, heeft u in dat geval de keuze tussen de kosteloze herstelling of vervanging van het Product. Is de herstelling of vervanging onmogelijk of kan dit niet binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd, dan kan u de Overeenkomst beëindigen en zal Gabor Shoes AG de prijs terugbetalen binnen een redelijke termijn.

De conformiteit van de Producten moet beoordeeld worden op grond van de volgende drie criteria:

 1. de beschrijving van de Producten die Gabor Shoes AG gegeven heeft;
 2. de geschiktheid van de Producten voor het normaal gebruik waarvoor de Producten bedoeld zijn;
 3. de prestaties en kwaliteit die redelijkerwijs van de Producten verwacht mogen worden.

Eventuele geringe kleurafwijkingen en andere variaties in Producten kunnen het gevolg zijn van verschillende opname- of weergavetechnieken of andere technische redenen. Gabor Shoes AG is niet aansprakelijk voor deze variaties en afwijkingen.

Gabor Shoes AG is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ondeugdelijke behandeling of nalatigheid door de Consument met inbegrip van het gebruik van verkeerde onderhoudsproducten, zoals het gebruik van een zwart schoenverzorgingsproduct op witte schoenen.

Gelieve er tevens rekening mee te houden dat de gebruiksduur van elk Product van Gabor Shoes AG afhankelijk is van de individuele gebruiker, de gebruiksomstandigheden en de individuele slijtagepatronen van elke persoon. Indien Producten van Gabor Shoes AG door normale slijtage beschadigd zijn of de normale gebruiksduur van een Product overschreden is, is herstelling of vervanging niet mogelijk.

Indien de Producten met duidelijke transportschade bij u afgeleverd worden, verzoeken we zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de bezorgdienst en onmiddellijk contact op te nemen met Gabor Shoes AG.

Indien u geen klacht indient bij de bezorgdienst of geen contact opneemt met Gabor Shoes AG is dit niet van invloed op uw wettelijke aanspraken en de uitoefening ervan, in het bijzonder uw recht op garantie.

De volledige inhoud van de Website www.gabor.de, met inbegrip van teksten, beelden, grafische voorstellingen, audio- en videobestanden zijn - voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld - eigendom van Gabor Shoes AG. Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag alleen voor privédoeleinden, d.w.z. niet zonder toestemming voor openbare of commerciële doeleinden, worden gebruikt. Voor downloads, reproducties, wijzigingen, vertalingen en/of andere bewerkingen van de inhoud is voorafgaande schriftelijke toestemming van Gabor Shoes AG vereist. Ongeoorloofd en/of oneigenlijk gebruik van alle geregistreerde handelsmerken en logo's van Gabor Shoes AG is verboden. Gabor Shoes AG wijst erop dat elke schending van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten civielrechtelijke en/of strafrechtelijke consequenties kan hebben.

Indien u klachten heeft, kan u contact opnemen met Gabor Shoes AG via de volgende contactgegevens:

Telefoon: +49 8031 801-0
E-mail: info@gabor.de

Daarnaast kan u ervoor opteren om het geschil op te lossen zonder hiervoor naar de rechter te stappen. Dit is mogelijk door een klacht in te dienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde platform voor online geschillenbeslechting (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13, odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712.

Gabor Shoes AG is echter niet verplicht deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure van een arbitragecommissie voor consumentenzaken die door voormelde entiteiten of andere worden ingericht.

De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze AV.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Overeenkomst, met uitsluiting en met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, voor zover dit niet in strijd is met dwingend internationaal recht inzake consumentenbescherming.

In aanvulling op artikel 7 gebruikt Gabor Shoes AG de persoonsgegevens van de Consument uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid op deze Website en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De taal van de Overeenkomst is Nederlands of Frans.

Gabor Shoes AG kan de AV ten allen tijde wijzigen. De AV die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Consument en Gabor Shoes AG.

Gabor Shoes AG (www.gabor.de)
Versie: 22-03-2022

Naar boven