Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens bij uw bezoek aan onze website en bij het gebruik van ons aanbod daarop verzameld worden en op welke manier deze gegevens vervolgens door ons verwerkt en gebruikt worden. Daarnaast leggen wij eveneens uit welke bijbehorende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen wij ter bescherming van uw gegevens genomen hebben en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens. Uw gegevens worden door GABOR Shoes AG, Marienberger Str. 31, D-83024 Rosenheim gebruikt en verwerkt.

GABOR Shoes AG, Marienberger Str. 31, D-83024 Rosenheim is de verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de hierna beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over gegevensbescherming in het algemeen, kunt u ons altijd een bericht sturen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen in het bijzonder naam, telefoonnummer, adres en alle contractgegevens die aan GABOR Shoes AG worden verstrekt.

Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verzameld bij contact via e-mail.

Klant account - Gast toegang

GABOR Shoes AG creëert voor elke klant die zich daartoe registreert, een klantenrekening met door een paswoord beschermde toegang tot hun opgeslagen voorraadgegevens. In de klantenaccount kunnen gegevens over afgeronde, openstaande en recent verzonden bestellingen worden bekeken en kunnen adresgegevens en nieuwsbrieven worden beheerd. U verbindt zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en ze niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. GABOR Shoes AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van toegangsgegevens, in het bijzonder paswoorden, tenzij GABOR Shoes AG verantwoordelijk is voor het misbruik. U blijft automatisch ingelogd tot u uitlogt. Hierdoor kunt u gebruik maken van bepaalde diensten van GABOR Shoes AG zonder dat u zich telkens opnieuw hoeft aan te melden.

Daarnaast is het ook mogelijk om via gasttoegang te bestellen en eventueel een klantenaccount aan te maken na het bestelproces.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 b) DSGVO (uitvoering van de overeenkomst). 

Gebruik van uw gegevens voor de verwerking van aankopen

GABOR verzamelt, bewaart en verwerkt uw gegevens voor de gehele afhandeling van uw aankoop, met inbegrip van eventuele latere garanties, voor service, technische administratie en eigen marketingdoeleinden. 

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden of op andere wijze doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de contractafhandeling of facturering of indien u vooraf uw toestemming heeft gegeven. In het kader van de orderverwerking bijvoorbeeld ontvangen de door GABOR ingeschakelde dienstverleners de nodige gegevens voor de bestelling en orderverwerking.

Voor de uitvoering van de overeenkomst geeft GABOR uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

Met het oog op de verwerking van betalingen worden de daartoe verzamelde betalingsgegevens doorgegeven aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, in voorkomend geval, aan betalingsdienstaanbieders die door GABOR zijn belast. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

GABOR maakt gebruik van de extra dienst "pakketkennisgeving" van DHL en Post NL. Er wordt op gewezen dat in het kader van deze dienst uw e-mailadres aan DHL of Post NL moet worden doorgegeven, zodat DHL of Post NL u kan informeren over het verwachte tijdstip van levering van het pakket. De aldus verstrekte gegevens mogen door de dienstverlener uitsluitend worden gebruikt om de desbetreffende taak te vervullen. 

Uw juiste naam, adres en betaalgegevens zijn nodig voor uw bestelling. Uw e-mailadres is nodig om order- en verzendbevestigingen door te kunnen sturen en om met u te kunnen communiceren. GABOR gebruikt uw e-mailadres ook voor uw identificatie (klantenlogin).

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking bij een bestelling via gasttoegang en bij het aanmaken van een klantenrekening is art. 6 lid 1 p. 1 b) DSGVO (uitvoering van de overeenkomst).

Persoonsgegevens worden gewist indien dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht (tien jaar voor fiscaal relevante gegevens) en indien een vordering tot wissing wordt ingesteld; indien de gegevens niet langer nodig zijn om het met de opslag nagestreefde doel te bereiken of indien de opslag om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

Levering per post van productinformatie en aanbiedingen

Wij gebruiken de contactgegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling via de online shop (naam, adres) en uw bestelgeschiedenis (bijv. gekochte producten, schoenmaat) om u per post gepersonaliseerde informatie over producten en aanbiedingen voor acties en wedstrijden te sturen. 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de rechtsgrondslag in art. 6 lid 1 p. 1 f) van de AVG (afweging van belangen) en in ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten. U kunt op elk moment zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.

Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Uw gegevens worden gebruikt om met u over bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of diensten aan te bevelen, die wellicht interessant kunnen zijn voor u.
Indien wij uw gegevens gebruiken zonder uw toestemming, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden in het algemeen of tegen specifieke maatregelen. U hoeft daarvoor alleen een bericht naar de onder punt 1 vermelde contactgegevens te sturen (bijvoorbeeld een e-mail of een brief).

Nieuwsbrief

Indien u gebruik wenst te maken van de nieuwsbriefdienst van GABOR, heeft GABOR uw toestemming nodig om het e-mailadres te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties en wedstrijden. Alle verdere informatie is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken en om de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren.
GABOR maakt gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat GABOR u alleen een nieuwsbrief per e-mail zal sturen als u van tevoren uitdrukkelijk hebt bevestigd dat de nieuwsbriefdienst moet worden geactiveerd. U ontvangt dan een kennisgevingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

Pas na de succesvolle bevestiging van de bevestigingsmail (de zogenaamde double-in procedure) wordt het e-mailadres geactiveerd voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Anders worden onbevestigde e-mailregistraties regelmatig gewist.
Indien u op een later tijdstip niet langer nieuwsbrieven van GABOR wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, met werking voor de toekomst en kosteloos intrekken. U kunt zich hiervoor afmelden in uw klantenaccount, door de link aan het einde van elke nieuwsbrief te gebruiken om uw toestemming in te trekken of door op een andere manier contact op te nemen met GABOR. 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking voor het verzenden van de nieuwsbrief is Art. 6 para. 1 p. 1 a) DSGVO in combinatie met uw toestemming.

Wij slaan de gegevens op die u verstrekt bij het bestellen van de nieuwsbrief totdat u uw inschrijving herroept. 

Levering per post van productinformatie en aanbiedingen

Wij gebruiken de contactgegevens die u verstrekt bij een bestelling via de online shop (naam, adres) en uw bestelgeschiedenis (bijv.: gekochte producten, schoenmaat) om u per post gepersonaliseerde informatie over producten en aanbiedingen over promoties en wedstrijden toe te sturen. 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 p. 1 f) DSGVO (afweging van belangen) en in ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van direct-marketingmaatregelen. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.

Concurrentie-, markt- en opinieonderzoek

In het geval van prijsvragen worden uw gegevens gebruikt voor de bekendmaking van prijzen en reclame voor onze eigen aanbiedingen. Nadere informatie is te vinden in de deelnemingsvoorwaarden voor het desbetreffende vergelijkend onderzoek.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 p. 1 b) DSGVO (uitvoering van de overeenkomst).
GABOR gebruikt uw gegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Deze vrijwillig verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en alleen voor GABOR. Uw antwoorden in enquêtes zullen niet aan derden worden doorgegeven of gepubliceerd. 

De gegevensverwerking voor markt- en opinieonderzoek vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 p. 1 f) DSGVO (afweging van belangen) en in ons belang om ons aanbod te kunnen analyseren en verbeteren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek, hetzij volledig, hetzij voor specifieke maatregelen, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de in punt 1 vermelde contactgegevens (bv. e-mail, brief) volstaat hiervoor. Natuurlijk vindt u in elke enquête-e-mail ook een koppeling om u uit te schrijven.

Wij bewaren de gegevens die voortvloeien uit de deelname aan een vergelijkend onderzoek voor verificatie- en documentatiedoeleinden gedurende maximaal 3 jaar, te rekenen vanaf het einde van het jaar plus één maand na ontvangst van uw herroeping.

Wanneer u een aankoop doet op onze website, controleren wij om veiligheidsredenen de geldigheid van de adresgegevens die u invoert.

Voor het uitvoeren van de identiteitscontrole geeft GABOR Shoes AG de volgende gegevens door aan Focum België BVBA
Bellevue 3, B - 9050 Gent: Naam, voornaam, straatnaam, huisnummer, stad, postcode.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 b) DSGVO (uitvoering van het contract) en art. 6 lid 1 p. 1 f) DSGVO (gerechtvaardigde belangen).

Bij aankopen op onze website kunnen wij u om veiligheidsredenen alleen de betaaloptie "kopen op rekening" aanbieden na een positieve kredietcontrole.

Indien u om deze betalingsmogelijkheid verzoekt, zullen wij uw gegevens voor deze doeleinden verwerken zoals hieronder beschreven:

Voor het uitvoeren van de kredietcontrole geeft GABOR Shoes AG de volgende gegevens door aan Experian DACH | informa Solutions GmbH onderdeel van Experian Ltd, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (hierna te noemen "EXPERIAN"):  Klantnummer (van GABOR), betalingsstatus, openstaand saldo. Datum van status, naam, voornaam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, stad, postcode.

Op basis van de ontvangen informatie neemt GABOR Shoes AG een geautomatiseerd besluit over de vraag of een aankoop op rekening kan worden aangeboden.

Bovendien is een aankoop op rekening alleen mogelijk als het factuuradres en het leveringsadres identiek zijn.
In geval van negatieve feedback, zullen wij u moeten vragen om een andere betalingsoptie te kiezen.
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 para.1 p.1 f) DSGVO (gerechtvaardigde belangen).
De informatie op grond van artikel 14 DSGVO over de gegevensverwerking bij EXPERIAN vindt u hier: https://www.experian.de/legal/datenschutz-bestimmungen

Het toestaan van cookies is weliswaar geen voorwaarde voor het bezoeken van www.gabor.de, maar houd er rekening mee dat aanvullende functionaliteiten alleen mogelijk zijn als u het plaatsen van cookies toestaat.

Definitie

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor interactie met het systeem van GABOR Shoes AG via uw browser opslaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten cookies: zogeheten session-cookies, die verwijderd worden, zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die voor een langere periode op uw apparaat worden opgeslagen. Door het plaatsen van deze cookies worden de website en het aanbod daarop gepersonaliseerd en wordt het gebruik ervan makkelijker gemaakt. Bij uw eerste bezoek aan de website www.gabor.de wordt u via onze Cookie Consent Tool geïnformeerd over het plaatsen van cookies. Daarbij heeft u de mogelijkheid om te kiezen of u cookies accepteert of om cookies voor bepaalde doeleinden uit te sluiten of cookies in het algemeen te blokkeren.

Opslaan van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies in beginsel alleen is toegestaan als u daar toestemming voor geeft. Als u echter alleen de GABOR-cookies wilt accepteren, maar de cookies van de dienstverleners en partners van GABOR niet, kunt u in uw browser de instelling "Cookies van derden blokkeren" aanvinken.

De helpfunctie van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u uw browser zodanig kunt instellen dat nieuwe cookies niet worden geaccepteerd, hoe u uw browser een melding kunt laten geven als u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u alle ontvangen cookies kunt uitschakelen.

Cookie Management - uw cookie-instellingen op www.gabor.de

Als u uw cookie-instellingen wilt bekijken of aanpassen, kunt u dit op elk moment via onze Cookie Management-tool doen. Klik daartoe op "Tracking-instellingen":

Tracking-instellingen

Logbestanden

Bij elk bezoek aan de website van GABOR worden de gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, zogenoemde server-logfiles opgeslagen. De gegevensrecords die daarbij worden opgeslagen, bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het bezoek, naam van de bezochte pagina, IP-adres, referrer URL (herkomst-URL, van waaruit u op de website terecht bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, evenals informatie over het type en de versie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden na het verlaten van de website gewist of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig veranderd, dat de afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden niet meer of slechts met buitenproportioneel veel tijd, kosten en werk aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon gekoppeld kunnen worden.

Verwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, sub f) AVG en in ons belang om u onze website op betrouwbare wijze en zo mogelijk zonder storingen te kunnen tonen.
Deze logfile-records worden in geanonimiseerde vorm geanalyseerd om de GABOR-website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen en om onze servercapaciteiten te reguleren.

OpenStreetMaps

Wij gebruiken de open source kaartendienst "OpenStreetMaps" (ook "OSM" genoemd) van de OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk, om geodata weer te geven. OSM wordt gebruikt om een interactieve kaart op onze website aan te bieden waarop u kunt zien hoe u ons kunt vinden en bereiken. Deze dienst stelt ons in staat onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren door kaartmateriaal van een externe server te laden.

De volgende gegevens worden tijdens de weergave doorgegeven aan de servers van OSM: de website die u hebt bezocht en de informatie die u hebt verstrekt over straat, postcode, stad, land. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de "OSM"-dienst is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), DSGVO (gerechtvaardigd belang van de gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze behoefte aan een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en de gemakkelijke vindbaarheid van de op onze homepage aangegeven plaatsen. 

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van OSM: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

In het kader van de beschrijving van de afzonderlijke procedures voor gegevensverwerking vindt u ook informatie over de eventuele overdracht van gegevens aan derden of verwerkers.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in derde landen buiten de EU en er voor het derde land in kwestie geen besluit van de EU-Commissie bestaat inzake een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 van de GDPR, geschiedt de doorgifte van geval tot geval, met inachtneming van passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR of, in voorkomend geval, met toestemming voor specifieke doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden veilig overgedragen met behulp van passende encryptie. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. GABOR gebruikt hiervoor het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Absolute bescherming kan helaas niet worden gegarandeerd, maar er worden technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden.

U heeft het recht om ons om bevestiging te vragen of persoonsgegevens van u worden verwerkt. Indien dat het geval is, heeft u het recht informatie over deze persoonsgegevens en de in artikel 15 AVG specifiek vermelde informatie te ontvangen.

U heeft het recht onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens dan wel vervollediging van onvolledige persoonsgegevens van ons te verlangen (artikel 16 AVG).

U heeft het recht van ons te verlangen dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist, voor zover een van de in artikel 17 AVG vermelde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer nodig zijn voor de beoogde doeleinden (recht op verwijdering).

U heeft het recht beperking van de verwerking te verlangen, indien een van de in artikel 18 AVG vermelde voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld als u bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft, gedurende de duur van het onderzoek door ons.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclame dan wel om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, sub e) of f) AVG (artikel 21 AVG), zie ook onderstaande informatie.

U heeft het recht reeds aan ons verleende toestemming op elk moment weer in te trekken (herroepingsrecht).

U heeft het recht persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen. U kunt deze gegevens ook aan andere instanties doorgeven of door ons laten doorgeven (recht op doorgifte van persoonsgegevens).

Om gebruik te maken van uw rechten of voor andere vragen of zaken in verband met gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van GABOR Shoes AG:

GABOR Shoes AG
Afdeling Gegevensbescherming
Marienberger Str. 31
D-83024 Rosenheim
Duitsland
Bescherming gegevens contactformulier

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG (artikel 77 AVG). Voor GABOR is de volgende toezichthoudende autoriteit bevoegd:

Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
PO Box 1349
91522 Ansbach
GERMANY
Tel. : +49 (0) 981 180093-0
Fax : +49 (0) 981 180093-800
E-Mail : datenschutz@lda.bayern.de
Internet : www.lda.bayern.de
Hier vindt u een overzicht van de nationale toezichthoudende autoriteiten: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directe reclame dan wel om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, sub e) of f) AVG (artikel 21 AVG).

Dan beëindigen wij de verwerking van uw gegevens, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking bestemd is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De gegevens worden in geen geval verder verwerkt voor directe reclame.

GABOR Shoes AG (www.gabor.de),

Versie: 30-03-2022

Naar boven