Privacybeleid

In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze aanbiedingen aldaar alsook over hoe deze persoonsgegevens navolgend door ons worden verwerkt of gebruikt. Wij informeren u ook over de bijhorende technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en over de rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens. 

Uw gegevens worden gebruikt en verwerkt door GABOR Shoes AG, Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim (webshop).

GABOR Shoes AG, Joachim-Gabor-Platz 1, D-83024 Rosenheim is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) voor de hieronder beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of over uw gegevensbescherming in het algemeen, kunt u ons altijd een bericht sturen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat in het bijzonder uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en alle basisgegevens die u aan GABOR Shoes AG meedeelt.

Persoonsgegevens worden niet alleen verzameld bij aankoop, maar bijvoorbeeld ook wanneer u contact met ons opneemt (bijv. Via een contactformulier of e-mail), een klantenaccount opent, enz.

Klant account - Gast toegang

GABOR Shoes AG creëert voor elke klant die zich daartoe registreert, een klantenaccount met toegang tot de opgeslagen inventarisatie gegevens, die met een wachtwoord is beveiligd. In de klantenaccount kunnen gegevens over afgeronde, openstaande en recent verzonden bestellingen worden bekeken en kunnen adresgegevens en nieuwsbrieven worden beheerd. U verbindt zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en ze niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. GABOR Shoes AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van toegangsgegevens, in het bijzonder paswoorden, tenzij GABOR Shoes AG verantwoordelijk is voor het misbruik. U blijft automatisch ingelogd tot u uitlogt. Hierdoor kunt u gebruik maken van bepaalde diensten van GABOR Shoes AG zonder dat u zich telkens opnieuw hoeft aan te melden.

Daarnaast is het ook mogelijk om via gasttoegang te bestellen en eventueel een klantenaccount aan te maken na het bestelproces.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt 1 b) AVG (uitvoering van de overeenkomst). 

Gebruik van uw gegevens voor de verwerking van aankopen

GABOR verzamelt, bewaart en verwerkt uw gegevens voor de gehele afhandeling van uw aankoop, met inbegrip van eventuele latere garanties, voor service, technische administratie en eigen marketingdoeleinden.

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden of op andere wijze doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de contractafhandeling of facturering of indien u vooraf uw toestemming heeft gegeven. In het kader van de orderverwerking bijvoorbeeld ontvangen de door GABOR ingeschakelde dienstverleners de nodige gegevens voor de bestelling- en orderverwerking.

Voor de uitvoering van de overeenkomst geeft GABOR uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

Met het oog op de verwerking van betalingen worden de daartoe verzamelde betalingsgegevens doorgegeven aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, in voorkomend geval, aan betalingsdienstaanbieders die door GABOR zijn belast. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

GABOR maakt gebruik van de aanvullende dienst "pakketaankondiging" van DHL, PostNL en Bpost. Gelieve er nota van te nemen dat, als onderdeel van deze dienst, uw e-mailadres moet worden doorgegeven aan het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen, zodat zij u kunnen informeren over het verwachte tijdstip van levering van het pakket. De aldus doorgegeven gegevens mogen door de dienstverlener alleen worden gebruikt om de desbetreffende taak te vervullen.

Uw juiste naam, adres en betaalgegevens zijn nodig voor uw bestelling. Uw e-mailadres is nodig om order- en verzendbevestigingen door te kunnen sturen en om met u te kunnen communiceren. GABOR gebruikt uw e-mailadres ook voor uw identificatie (klantenlogin).

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking bij een bestelling via gasttoegang en bij het aanmaken van een klantenrekening is art. 6, lid 1, punt 1 b) AVG (uitvoering van de overeenkomst).

Persoonsgegevens worden gewist indien dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht (tien jaar voor fiscaal relevante gegevens) en indien een vordering tot schrapping wordt ingesteld; indien de gegevens niet langer nodig zijn om het met de opslag nagestreefde doel te bereiken of indien de opslag om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

Levering per post van productinformatie en aanbiedingen

Wij gebruiken de contactgegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling via de online shop (naam, adres) en uw bestelgeschiedenis (bijv. gekochte producten, schoenmaat) om u per post gepersonaliseerde informatie over producten en aanbiedingen voor acties en wedstrijden te sturen. 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de rechtsgrondslag in art. 6 lid 1 p. 1 f) van de AVG (afweging van belangen) en in ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten. U kunt op elk moment zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.

Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast het verwerken van gegevens om uw aankoop bij www.gabor.de te voltooien, zullen uw gegevens ook worden gebruikt om met u te communiceren over uw bestellingen, specifieke producten of marketingpromoties en om producten of diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn.

Voor zover wij de verwerking niet baseren op uw toestemming, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden in het algemeen of voor bepaalde acties in het bijzonder. Een kennisgeving in tekstvorm aan de in punt 1 vermelde contactgegevens (bv. e-mail, brief) volstaat voor dit doel.

Nieuwsbrief

Indien u gebruik wenst te maken van de nieuwsbriefdienst van GABOR, heeft GABOR uw toestemming nodig om het e-mailadres te gebruiken voor gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties en wedstrijden. Alle andere gegevens worden vrijwillig verstrekt en zullen worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken en om de inhoud van de nieuwsbrief te personaliseren.

GABOR maakt gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief. Dit betekent dat GABOR u alleen een nieuwsbrief per e-mail zal sturen als u van tevoren uitdrukkelijk hebt bevestigd dat de nieuwsbriefdienst moet worden geactiveerd. U ontvangt dan een kennisgevingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

Pas na de succesvolle bevestiging van de bevestigingsmail (de zogenaamde double-in procedure) wordt het e-mailadres geactiveerd voor de ontvangst van nieuwsbrieven. Onbevestigde e-mailregistraties worden regelmatig gewist.

Indien u op een later tijdstip niet langer nieuwsbrieven van GABOR wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming ook te allen tijde, zonder opgave van reden, met werking voor de toekomst en kosteloos intrekken. U kunt zich hiervoor afmelden in uw klantenaccount, door de link aan het einde van elke nieuwsbrief te gebruiken om uw toestemming in te trekken of door op een andere manier contact op te nemen met GABOR. 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking voor het verzenden van de nieuwsbrief is art. 6 lid 1, punt 1 a) AVG in combinatie met uw toestemming.

Wij bewaren de gegevens die u verstrekt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief totdat u uw inschrijving herroept.

Productaanbevelingen per e-mail

Als GABOR-klant ontvangt u regelmatig productaanbevelingen per e-mail. U ontvangt deze productaanbevelingen ongeacht of u zich op een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Op deze manier wil GABOR u informatie sturen over producten uit het huidige assortiment die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw meest recente aankopen op www.gabor.de. GABOR houdt zich daarbij strikt aan de wettelijke voorschriften.

Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, punt 1 f) AVG (belangenafweging), art. 1 van het Koninklijk Besluit tot regeling van het verzenden van reclame via elektronische post en in ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van direct marketing maatregelen.

Indien u niet langer productaanbevelingen of promotionele berichten van GABOR wenst te ontvangen, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken zonder dat u hiervoor andere kosten hoeft te maken dan de transactiekosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de in punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, brief) volstaat hiervoor. Natuurlijk vindt u in elke e-mail ook een link om u uit te schrijven.

Levering per post van productinformatie en aanbiedingen

Wij gebruiken de contactgegevens die u verstrekt bij een bestelling via de webshop (naam, adres) en uw bestelgeschiedenis (bijv.: gekochte producten, schoenmaat) om u per post gepersonaliseerde informatie over producten en aanbiedingen over promoties en wedstrijden toe te sturen. 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de rechtsgrondslag van art. 6, lid 1, punt 1 f) AVG (afweging van belangen) en in ons gerechtvaardigd belang om direct marketing maatregelen uit te voeren. U kunt te allen tijde en zonder opgave van reden bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.

Prijsvragen, markt- en opinieonderzoek

In het geval van prijsvragen worden uw gegevens gebruikt voor de bekendmaking van prijzen en reclame voor onze eigen aanbiedingen. Nadere informatie is te vinden in de deelnemingsvoorwaarden voor de desbetreffende prijsvraag.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6, lid 1 punt 1, b) AVG (uitvoering van de overeenkomst).

GABOR gebruikt uw gegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Deze vrijwillig verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en alleen voor GABOR. Uw antwoorden in enquêtes zullen niet aan derden worden doorgegeven of gepubliceerd. 

De gegevensverwerking voor markt- en opinieonderzoek vindt plaats op basis van art. 6, lid 1 punt 1, f) AVG (afweging van belangen) en in ons belang om ons aanbod te kunnen analyseren en verbeteren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek, hetzij volledig, hetzij een specifiek onderzoek in het bijzonder, zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de in punt 1 vermelde contactgegevens (bv. e-mail, brief) volstaat hiervoor. Natuurlijk vindt u in elke enquête-e-mail ook een koppeling om u uit te schrijven.

Wij bewaren de gegevens die voortvloeien uit de deelname aan een prijsvraag voor verificatie- en documentatiedoeleinden gedurende maximaal 3 jaar, te rekenen vanaf het einde van het jaar te vermeerderen met een maand na ontvangst van uw bericht van intrekking.

Wanneer u een aankoop doet op onze website, controleren wij om veiligheidsredenen de geldigheid van de adresgegevens die u invoert.

Om de identiteitscontrole uit te voeren, bezorgt GABOR Shoes AG volgende gegevens aan Focum België BV, Bellevue 3, B-9050 Gent: naam, voornaam, straatnaam, huisnummer, gemeente en postcode.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt 1, b) AVG (uitvoering van het contract) en art. 6, lid 1, punt 1, f) AVG (gerechtvaardigde belangen).

Om verschillende betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden, is een positieve kredietcontrole noodzakelijk. Voor het uitvoeren van de kredietcontrole heeft GABOR Schoes AG de volgende gegevens door aan Experian DACH | informa Solutions GmbH onderdeel van Experian Ltd, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (hierna "EXPERIAN"):   debiteurennummer (van GABOR), betalingsstatus, uitstaand saldo, datum van status, naam, voornaam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, stad en postcode.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking art. 6, lid 1, punt 1, b) AVG (uitvoering van het contract) en art. 6, lid 1, punt 1, f) AVG (gerechtvaardigde belangen).

FOCUM België BV en EXPERIAN Ltd. zullen uw persoonsgegevens behandelen overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen en hun eigen respectievelijke gegevensbeschermingsbepalingen.

De informatie overeenkomstig art. 14 DSGVO over de gegevensverwerking bij FOCUM vindt u hier: https://www.focum.be/privacy-en-cookiebeleid/ 

De informatie overeenkomstig art. 14 DSGVO over de gegevensverwerking bij EXPERIAN vindt u hier: https://www.experianplc.com/privacy/

Hoewel het accepteren van cookies geen voorwaarde is voor een bezoek aan www.gabor.de, moet worden opgemerkt dat extra functionaliteiten van de webshop alleen mogelijk zijn als u het plaatsen van cookies toestaat.

Definitie

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw eindapparaat en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met het systeem van GABOR Shoes AG via uw browser. In principe wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten cookies: de zogenaamde sessiecookies, die worden gewist zodra u uw browser afsluit, en de permanente cookies, die voor een langere periode op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Deze opslag helpt om de websites en aanbiedingen passend voor u te maken en vergemakkelijkt ook het gebruik voor u. Wanneer u de website www.gabor.de voor de eerste keer bezoekt, wordt u via onze Cookie Consent Tool geïnformeerd over het plaatsen van cookies. U hebt de mogelijkheid om te beslissen of u cookies aanvaardt of voor bepaalde doeleinden uitsluit, of om cookies in het algemeen te weigeren.

Opslag van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd als u daarmee instemt. Als u alleen de cookies van GABOR wilt accepteren, maar niet de cookies van de dienstverleners en partners van GABOR, kunt u de instelling "Cookies van derden blokkeren" in uw browser selecteren.

In de helpfunctie van de meeste webbrowsers wordt uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert of hoe u uw browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuw cookie ontvangt, of zelfs hoe u alle cookies die u ontvangt, kunt uitschakelen.

Cookie Management - uw cookie-instellingen op www.gabor.de

Als u uw cookie-instellingen wilt bekijken of wijzigen, kunt u dat op elk moment doen via onze Cookie Management Tool. Om dit te doen, klikt u op de knop "Uw cookie-instellingen" hieronder:

Tracking-instellingen

Aan het eind van ons privacybeleid vindt u een overzicht van de cookies en soortgelijke technologieën die wij gebruiken op onze website en online winkel.

Logbestanden

Telkens wanneer de GABOR-website wordt opgeroepen, worden gebruiksgegevens door de desbetreffende internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De in dit proces opgeslagen gegevensbestanden bevatten de volgende gegevens: Datum en tijd van toegang, naam van de pagina waartoe toegang is verkregen, IP-adres, Referrer URL (d.i. de oorspronkelijke URL vanwaar u op de webpagina's bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, alsmede product- en versie-informatie van de gebruikte browser.

De IP-adressen van de gebruikers worden gewist of anoniem gemaakt na beëindiging van het gebruik. In geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer aan een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen of alleen met onevenredig veel tijd, kosten en arbeid aan een dergelijke persoon kunnen worden toegewezen.

De verwerking vindt plaats op basis van de rechtsgrondslag art. 6, lid1, punt 1, f) AVG en in ons belang om onze website betrouwbaar en zo probleemloos mogelijk aan u te kunnen tonen.
Deze logbestandgegevens worden in geanonimiseerde vorm geëvalueerd om het aanbod en de GABOR-webshop verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller op te sporen en te corrigeren en om de servercapaciteiten te controleren.

OpenStreetMaps

Wij gebruiken de open source kaartendienst "OpenStreetMaps" (ook "OSM" genoemd) van de OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk, om geodata weer te geven. OSM wordt gebruikt voor een interactieve kaart op onze website waarop u kunt zien hoe u ons kunt vinden en bereiken. Deze dienst stelt ons in staat onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren door kaarten van een externe server te laden.

Tijdens de weergave worden de volgende gegevens naar de OSM-servers verzonden: de website die u hebt bezocht en de informatie die u hebt verstrekt over straat, postcode, stad en land. 
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de "OSM"-dienst is art. 6, lid 1, punt 1, f) AG (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze behoefte aan een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en de gemakkelijke vindbaarheid van de op onze homepage aangegeven plaatsen. 

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van OSM: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

In het kader van de beschrijving van de afzonderlijke procedures voor gegevensverwerking vindt u ook informatie over de eventuele overdracht van gegevens aan derden of verwerkers. 

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in derde landen buiten de EU en er voor het derde land in kwestie geen besluit van de EU-Commissie bestaat inzake een passend beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45 van AVG, geschiedt de doorgifte per geval, met inachtneming van passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG of, in voorkomend geval, met toestemming voor specifieke doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden veilig overgedragen met behulp van passende encryptie. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. GABOR gebruikt hiervoor het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Absolute bescherming kan helaas niet worden gegarandeerd, maar er worden technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden.

U hebt het recht van ons een bevestiging te verlangen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens en de in art. 15 AVG gedetailleerd opgesomde informatie.

U hebt het recht te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens over u corrigeren en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens onverwijld aanvullen (art. 16 AVG).
U hebt het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld wissen indien een van de in artikel 17 van de AVG in detail opgesomde redenen van toepassing is, bv. indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden (recht op wissen).

U hebt het recht te eisen dat wij de verwerking beperken indien een van de in art. 18 AVG opgesomde voorwaarden van toepassing is, bv. indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek door ons.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben voor direct-marketingdoeleinden of om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie op grond van artikel 6, lid 1, e) of f) AVG (artikel 21 van de AVG), zie in detail hieronder.

U hebt het recht om elke toestemming die u ons hebt gegeven, te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst (herroepingsrecht).

U heeft het recht om van ons de gegevens te ontvangen die op u betrekking hebben en die u ons in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat heeft verstrekt. U kunt deze gegevens ook aan andere instanties overdragen of door ons laten overdragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of andere vragen of bedenkingen hebt in verband met gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de gemeenschappelijke functionaris voor gegevensbescherming van GABOR Shoes AG:

GABOR Shoes AG
Afdeling Gegevensbescherming
Joachim-Gabor-Platz 1
D-83024 Rosenheim
Duitsland
Bescherming gegevens contactformulier

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR (art. 77 GDPR). De in dit verband voor GABOR bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 
1000 Brussel
Tel.:    +32 (0)2 274 48 00
Fax:    +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Internet: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Hier vindt u een overzicht van de nationale toezichthoudende autoriteiten: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben voor direct-marketingdoeleinden of om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie op grond van artikel 6, lid 1, e) of f) AVG (artikel 21 van de AVG).

Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. In geen geval zullen de gegevens verder worden verwerkt voor directe reclamedoeleinden.

GABOR Shoes AG (www.gabor.de),

Versie: 09-12-2022

Naar boven