Wetten en normen

Bij onze schoenen gaat het om vakkundig verwerkte producten van kwalitatief hoogwaardige materialen. Ze worden door onze gekwalificeerde medewerkers volgens de erkende technische regels van de techniek geproduceerd. Alle relevante wettelijke regels worden bij de productie c.q. verwerking in acht genomen. Zij vormen voor ons de minimumeis als het gaat om productveiligheid, onze eigen eisen zijn in vele gevallen nog veel strenger.
 

 

Wij hebben extra aandacht voor de

Voor onze producten relevante hoofdstukken en aanvullingen op de Europese richtlijn (EG) 1907/2006 voor de registratie, beoordeling, toelating en beperking van chemische stoffen (REACH).

De verordening (EU) 2019/1021 (EU-POP-verordening) over moeilijk afbreekbare, organische schadelijke stoffen.

- het Bedarfsgegenständeverordnung (gebruiksartikelenbesluit) en de daarin opgenomen grenswaarden en eisen met betrekking tot de aanduiding (BedGgstV);
- de Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) (Warenwetbesluit algemene productveiligheid);
- de Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmschG) (Federale wet inzake emissiecontrole);
- de Chemikalien-Ozonschichtverordnung (ChemOzonSchichtV) (stoffen die de ozonlaag beschadigen);
- de Verpackungsverordnung (VerpackV) (verpakkingsrichtlijn).

Onze veeleisende Gabor-normen zijn opgenomen in een Restricted Substances List (RSL). Ze worden regelmatig in samenwerking met de Organisation cads e.V. gecontroleerd, verder ontwikkeld en aan de rechtspositie evenals de actuele stand van de wetenschap aangepast. Lees alles over cads, de samenwerking voor beschermde gedefinieerde normen bij de Schuh- und Lederwarenprodukten e.V. 

Naar boven