Eerlijke arbeidsvoorwaarden, ook bij onze toeleveranciers

Overzicht van onze toeleveringsbedrijven

Italië

Portugal

India

Vietnam

China

Waar komen onze sociale normen vandaan?

Wij richten ons op de onderstaande internationaal erkende normen:

•          Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

•          ILO arbeidsnormen

•          VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijfsleven

•          OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens regelt de fundamentele rechten van alle mensen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het recht op vrijheid, gelijkheid en solidariteit, maar ook het verbod op slavernij of het recht van vrije gedachte, evenals de gewetens- en godsdienstvrijheid.

In totaal bestaat de Verklaring uit 30 paragrafen, die door de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in 1948 werd ontwikkeld.

De International Labour Organisation (ILO) is een specifieke organisatie binnen de Verenigde Naties ter bevordering van sociale gerechtigheid, evenals de mensen- en arbeidsrechten. De belangrijkste taak van de commissie bestaat uit de formulering en invoering van internationale arbeids- en sociale normen. Deze normen vormen de basis voor de wezenlijke onderdelen van onze Code of Conduct (bijv. ILO-verdragen 29 en 105).

De UN Guiding Principles (NL: VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijfsleven) zijn een instrument voor het oplossen en voorkomen van schending van mensenrechten binnen het bedrijfsleven. De 31 principes beschrijven de plichten en verantwoordelijkheden van landen en bedrijven en geven adviezen over de implementatie ervan. Ze werden in 2011 door de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties aangenomen.

De OESO-richtlijnen voor internationale bedrijven zijn een internationaal instrument voor onderzoek naar een verantwoorde bedrijfsvoering. De richtlijnen richten zich op een verantwoordelijk ondernemerschap bij activiteiten in het buitenland, met name ten aanzien van mensenrechten, maatschappij, milieu, bestrijding van corruptie, belastingen, consumentenbelangen, berichtgeving, onderzoek en concurrentie. De richtlijnen beschrijven de handelingsadviezen voor de 35 OESO-lidstaten evenals dertien andere deelnemende landen en zijn bedoeld voor multinationale bedrijven, die in één of vanuit een deelnemend land actief zijn.

Bovendien hebben wij aanvullende normen aan de hand van onze ervaringen, evenals uit de dialoog met externe partijen en bijv. NGO’s, in onze richtlijnen laten opnemen.

Wat wordt er in onze sociale normen geregeld?

Code of Conduct - onze richtlijnen m.b.t. de sociale normen in de leveringsketen

In een schriftelijk vastgelegde Code of Conduct, zoals de gedragscode internationaal wordt aangeduid, worden alle opdrachtnemers, leveranciers, toeleveranciers en licentienemers controleerbaar verplicht om zich te houden aan de eisen.  De regelingen worden continu bijgewerkt en zijn een vast onderdeel van de contracten met onze leveranciers.

De Code of Conduct regelt onder anderen:

•  Recht tot de vorming en het lidmaatschap van vakbonden

•  Recht op collectieve onderhandelingen ten aanzien van loon en arbeidsomstandigheden

•     Vrijwillige uitvoering van werk door medewerkers/-sters

•    Regelingen ten aanzien van de leeftijd waarop medewerkers/-sters in dienst mogen worden genomen

•    Aanwijzing m.b.t. de bescherming van jonge werknemers/-sters

•    Verbod op iedere vorm van discriminatie

•    Bevorderen van gelijke lonen voor mannen en vrouwen

•          Regelingen m.b.t. de reguliere werktijden evenals

•          Overuren en de vergoeding van overuren

•      Wettelijk minimumloon als ondergrens

•          Informatie over het dienstverband van medewerkers/-sters (bijv. arbeidscontracten, informatie over de werkzaamheden, enz.)

•          Er mogen geen onzekerheden noch sociale of economische gevaren van het dienstverband uitgaan

•          Geschikte maatregelen ter bescherming van de medewerkers/-sters

•          Garantie van persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen)

•          Bijzonder bescherming voor personen met bijzondere behoeften zoals jeugdige werknemers/-sters, jonge moeders en zwangere vrouwen evenals mensen met een handicap

•          Bedrijfsgeneeskundige verzorging

•          Omgang met waardigheid en respect

•          Toelaatbaarheid van disciplinaire maatregelen alleen schriftelijk en in begrijpelijke taal

Daarnaast bevat de Code of Conduct onderwerpen zoals:

  • Ethische bedrijfsvoering
  • Bescherming van het milieu
  • Bescherming van dieren

Medewerking bij cads

Niet alleen binnen het bedrijf zelf, maar in de gehele branche zetten wij ons in voor vooruitgang als het om sociale en milieutechnische onderwerpen of het vermijden van schadelijke stoffen gaat. Zo is Gabor medeoprichter van de Initiative cads. Zij hebben zich tot doel gesteld, de productie en het op de markt brengen duurzamer, vrij van schadelijke stoffen, milieuvriendelijker te maken, met sociaal verantwoord geproduceerde schoenen, schoenmaterialen en lederwaren.

Binnen de werkgroepen „Sociaal“ en „Milieu“ worden de normen voor alle cads-leden gedefinieerd. Wij houden ons actief bezig met en voelen ons betrokken bij deze onderwerpen en wisselen onze kennis en ervaringen graag uit met andere bedrijven.

Dat kan ook voor u interessant zijn!

Naar boven