Blízky
Menu

Životné prostredie

Téma ochrany životného prostredia je zakotvená v našej spoločnosti už mnoho rokov. Naša firemná kultúra je vyjadrená týmito hlavnými myšlienkami, ktoré je povinný dodržiavať každý zamestnanec: „Chránime a šetríme životné prostredie. Výroba nezaťažujúca životné prostredie a šetrné využívanie zdrojov sú naším záväzkom“ (úryvok z textu našich základných firemných myšlienok)

 

Vyrobené v Európe

Podstatnú časť našej produkcie vyrábame v našich vlastných prevádzkach.

NEMECKO, ROSENHEIM

Rosenheim je od roku 1966 hlavným sídlom spoločnosti Gabor Shoes AG. Návrhári a modelári tu vyvíjajú viac ako 400 modelov topánok každú jednu sezónu. V ďalších oddeleniach naši experti testujú technické novinky, zamestnanci pracujú vo výskume a vývoji, v administratíve a odbyte. Odtiaľto sa riadi aj export do celého sveta a je tu tiež sústredená výroba prototypov.

SLOVENSKO, BÁNOVCE

Bánovce sú najmladšou, a čo sa týka zamestnancov, najväčšou fabrikou spoločnosti. 1 492 zamestnancov (stav k 31. 12. 2016) tu okrem sériovej produkcie vyrába aj vzorky.

PORTUGALSKO, SILVEIROS

V roku 1991 bola uvedená do prevádzky fabrika v Silveiros. V oblasti je uznávaná ako ukážkový podnik. Aj v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávania tu firma Gabor zastáva významnú úlohu. Fabrika v posledných rokoch neustále rastie a v súčasnosti zamestnáva 1 324 zamestnancov (stav k 31. 12. 2016).

Dlhodobo udržateľná výroba

Férová výroba

Približne 85 percent nami vyrobených topánok pochádza z našich vlastných prevádzok v EÚ: Rosenheim v Nemecku, Bánovce na Slovensku a Silveiros v Portugalsku.

V našich fabrikách dodržiavame všetky prísne štátne i európske normy. Platíme v odvetví nadpriemerné mzdy vrátane 13. platu a vernostných odmien.

Dodržiavame zásady slobody združovania a ako člen združenia obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu vedieme intenzívny dialóg s odbormi. Takto sme okrem iného aktívne prispeli aj k vzniku medzinárodnej sociálnej normy.

Kladieme dôraz na dobrú vnútropodnikovú klímu, pretože naši zamestnanci a ich dlhoročné skúsenosti sú pre nás dôležité. Vo všetkých našich závodoch sústavne vzdelávame a v Nemecku sme už niekoľkokrát boli vyznamenaní za našu personálnu politiku (naposledy v roku 2015 cenou „Rodinný lev“ ako zamestnávateľ podporujúci rodinu a cenou „Vzdelávacie eso“, ako príkladný zamestnávateľ).

Naši dlhoroční partneri, aj v Ázii, vyrábajú zvyšnú časť, približne 15 percent našej obuvi. Časť našich zvrškov zadávame do výroby vybraným dodávateľom v Indii. Aj u našich dodávateľov kladieme veľký dôraz na to, aby výroba prebiehala podľa našich noriem kvality a v súlade s našimi environmentálnymi a sociálnymi štandardmi.

Našich dodávateľov, subdodávateľov a užívateľov našich licencií zaväzujeme k dodržiavaniu „Kódexu správania“ (Code of Conduct) s nasledovnými normami:

 • Dobrovoľnosť práce – zákaz nútenej práce
 • Sloboda združovania a tvorby taríf
 • Zákaz detskej práce
 • Zákaz diskriminácie
 • Primerané odmeňovanie a profesijná podpora
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Regulované pracovné časy

NAŠE OPATRENIA NA OCHRANU KLÍMY

Výroba

Keďže prevažná časť výroby prebieha v našich európskych fabrikách, používame najkratšie možné prepravné trasy a dodržiavaním prísnych smerníc EÚ prispievame k ochrane životného prostredia.

Logistika

Aj v oblasti logistiky sa snažíme o trvalú udržateľnosť. Naše zásielky uskutočňujeme prostredníctvom rakúskej pošty a nie sú pre životné prostredie škodlivé. Neutrálny vplyv na klímu sme dosiahli vďaka úspornej logistike a používaním alternatívnych foriem energie. Tam, kde sa nedá vyhnúť emisiám, podporujeme certifikované projekty na ochranu klímy, ktorými sa emisie kompenzujú.

Suroviny

Materiály – prepravné obaly, napr. fólie, lepenku, kartonáže atď., dôsledne recyklujeme, čím sa ročne zníži množstvo skleníkových plynov o niekoľko sto ton.

 • V roku 2018 ušetrila spoločnosť Gabor Shoes AG recykláciou takmer 3.729 ton zdrojov, čo zodpovedá viac ako 472 tonám nevyprodukovaných skleníkových plynov.

 • Aj Dcérska spoločnosť Gabor Footwear GmbH v roku 2018 ušetrila viac ako 753 ton skleníkových plynov.

 • Všetky zásielky prostredníctvom rakúskej pošty sú doručované CO2-neutrálne.

   

   

   

Zdroje

Ohľaduplné a šetrnejšie zaobchádzanie so zdrojmi je súčasťou nášho systému environmentálnej zodpovednosti, ktorý stojí na 3 základných pilieroch: „predchádzať“, „znižovať“ a „zhodnocovať“.

Príkladom toho sú naše obaly, propagačné materiály a tlačoviny: spolupracujeme s tlačiarňami s technológiu tlače neutrálnou voči klíme alebo používame papier certifikovaný PEFC, ktorý garantuje pôvod výrobkov z dreva a papiera z lesov obhospodarovaných na princípe trvalej udržateľnosti. Naše obaly sa z viac ako 80 % skladajú z recyklovaných materiálov.

DODÁVATEĽSKÁ SIEŤ

Aj od našich partnerských podnikov a dodávateľov očakávame, že sa jednoznačne a s plnou vážnosťou prihlásia k ochrane životného prostredie a že sa budú neustále snažiť o zlepšovanie procesov s cieľom dosiahnutia ekologicky čistej výroby.

Gabor uprednostňuje partnerov, ktorí

 • zo svojich výrobkov a výrobných procesov vylúčia látky ohrozujúce život a životné prostredie
 • podniknú kroky smerom k šetreniu zdrojov, redukcii znečisťovania a odpadu, ako aj znižovania spotreby energií a vody
 • prevezmú zodpovednosť za manažment odpadového hospodárstva
 • majú systém environmentálnej zodpovednosti
 • pravidelne zverejňujú správy o vplyvoch ich konania na životné prostredie.

Pôvod usní

Usne, ktoré používame, pochádzajú výhradne z renomovaných garbiarní. Z kvalitatívnych a módnych dôvodov nakupujeme usne prevažne v Taliansku. Nenakupujeme u obchodníkov, ale priamo u výrobcov, s ktorými spolupracujeme už veľa rokov. Pôvod usní preto dobre poznáme. Okrem toho sú všetky naše usne pravidelne certifikované.

Naši inšpektori skontrolujú pred odoslaním do fabriky Gabor každý jeden kus usne a zreteľne ho označia. Na vstupe do našej prevádzky je každej usni pridelené evidenčné číslo, ktorému sa v procese výroby topánok priradí číslo výrobnej šarže. Oboje sa potom elektronicky zaeviduje a archivuje. Číslo šarže sa navyše vyrazí aj do topánky. Tak je možné aj kedykoľvek neskôr zistiť pôvod kože na každej jednej topánke.

Okrem Talianska nakupujeme menšiu časť koží aj v ďalších krajinách, napr. v Portugalsku alebo v Indii – aj tu sa väčšinou jedná o dlhoročnú spoluprácu s dodávateľmi. Naše obchodné vzťahy sú založené na dôvere, ale aj na pravidlách nášho Kódexu správania, ktorých dodržiavanie naši pracovníci pravidelne kontrolujú priamo na mieste!

Pri výrobe našich topánok používame výhradne usne, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt spracovania mäsa. Žiadne zvieratá sa nesmú zabíjať iba kvôli kožiam. Nikdy nepoužívame kože z plazov ani z ohrozených zvieracích druhov, a takisto ani kožušiny z nich (okrem jahňacích).

Pri výbere našich dodávateľov uprednostňujeme tých, ktorí zaviedli systém zodpovednosti za životné prostredie podľa EMAS alebo ISO 140001 alebo takých, ktorí sú globálne certifikovaní podľa štandardov Združenia spracovateľov kože.