Blízky
Menu

Spoločnosť

Náš podnik je súčasťou spoločnosti. Profitujeme zo spoločenských štruktúr a inštitúcií. Prevzatie spoločenskej zodpovednosti a zodpovednosti za našich zamestnancov je preto našou povinnosťou.

Gabor ako zamestnávateľ

V našich podnikoch v EÚ dávame prácu viac ako 3 300 zamestnancom a zamestnankyniam a ich rodinám tak zabezpečujeme živobytie. Rovnú šancu pritom ponúkame aj menej kvalifikovaným, imigrantom a aj ďalším znevýhodneným ľuďom (napr. tým, ktorí majú problémy so vzdelávaním).

Ako rodinný podnik sa stotožňujeme s našou fabrikou a dôraz kladieme na spolunažívanie založené na vzájomnom rešpekte a dôvere. So záľubou pre naše konanie sa chceme podeliť aj s našimi zamestnancami. Preto preberáme zodpovednosť za našich zamestnancov a staviame na dlhodobých väzbách.

Gabor ponúka svojim zamestnancom rôzne opatrenia na prevenciu ochorení a podporu zdravia, ako napríklad školu chrbta, kurzy prvej pomoci alebo nefajčiarsky program.

 • Spoločnosť Gabor Bánovce bola slovenským Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny ocenená prestížnym titulom „Bezpečná spoločnosť“. Kontrolované a posudzované boli oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

 • IHK udelila predsedovi predstavenstva Achimovi Gaborovi „vyznamenanie“ za dlhoročnú a príkladnú angažovanosť za samosprávu hospodárenia, ako aj za mimoriadne zásluhy o hornobavorskú ekonomiku.

 • Gabor podporuje športové aktivity svojich zamestnancov. Foto z firemného behu v Geitau v Hornom Bavorsku

   

 • Ocenenie dlhoročných zamestnancov

 • Ochrana zdravia: meranie hladiny hluku v závode Gabor

 • Sluchovo postihnutá zamestnankyňa v Gabore (s majsterkou)

 • Prevencia: kurz prvej pomoci pre zamestnancov

 • Zhromaždenie zamestnancov v jedálni

Obrázok z udeľovania ceny „Lev za rodinu“

Firma Gabor získala cenu „RODINNÝ LEV“

Gabor Shoes AG, Rosenheim ako spoločnosť významne podporujúca rodinu vo svojom regióne bola vyznamenaná cenou „Rodinný lev“. Gabor zvíťazil v kategórii veľkých podnikov nad 100 zamestnancov.

Spoločnosť Gabor bola jednou z ôsmich spoločností, ktoré sa dostali do užšieho výberu. K víťazstvu prispeli najmä individuálne modely čiastkových pracovných úväzkov, pomocou ktorých firma Gabor uľahčila najmä matkám návrat do zamestnania. Obdobne takéto modely firma používa aj v prípadoch postupného odchodu do dôchodku. Okrem toho presvedčil porotu aj celkový balíček opatrení, napr. vynikajúce možnosti vzdelávania, manažment zdravotnej starostlivosti, príjemné a klimatizované pracoviská aj pohodlné priestory pre odpočinok.

Gabor ako miesto vzdelávania

Najväčšia časť mladej krvi v našich prevádzkach sa vzdelávala vo firme Gabor. Každý rok poskytneme veľkému množstvu mladých ľudí miesto pre ich vzdelávanie a perspektívu na ďalší profesijný rast. V rámci celého sveta sa spoločnosti Gabor od jej založenia podarilo úspešne poskytnúť vzdelanie viac ako 2 500 učňom.

Podiel učňov v sídle firmy v meste Rosenheim je viac ako 10 %. Pravidelne prijímame našich učňov do pracovného pomeru na čas neurčitý. Už na samotnej najvyššej úrovni vedenia je veľa bývalých učňov. 60 % zamestnancov centrály v Rosenheime absolvovalo svoje vyučenie v spoločnosti.

 • Gabor je vzdelávacia spoločnosť s tradíciou. Również w tym roku opäť ponúkame zaujímavé pracovné perspektívy pre mladých ľudí.

 • Na našej webovej stránke o vzdelávaní sa dozviete, ktoré povolania sa u nás môžete vyučiť, čo hovoria naši učni o svojom vzdelávaní a čo sa v spoločnosti Gabor počas vzdelávania ešte deje.

 • Tak z toho vzniká topánka: Učni spoločnosti Gabor

SPRAVODLIVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY – AJ V NAŠICH DODÁVATEĽSKÝCH PODNIKOCH

To, čo firma Gabor sama požaduje, očakávame aj od našich dodávateľov. Na základe jasne písomne definovaného „Kódexu správania“, ktorý sa na medzinárodnej úrovni označuje ako Code of Conduct, sú všetci dodávatelia, subdodávatelia a príjemcovia licencií povinní vyhovieť požiadavkám ILO (International Labor Organization – Medzinárodná organizácia práce) tak, aby bolo možné ich skontrolovať. Kódex správania upravuje

 • Slobodu práce – zákaz nútenej práce
 • Slobodu združovania a slobodu tvorby cien
 • Zákaz detskej práce
 • Zákaz diskriminácie
 • Primerané odmeňovanie a profesijná podpora
 • Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • Regulované pracovné časy

Pravidelné neohlásené kontroly a previerky uskutočnené technikmi zo zahraničia monitorujú dodržiavanie kódexu správania. Zároveň títo technici kontrolujú aj predpisy týkajúce sa výroby a smerníc týkajúcich sa kvality.

Všeobecne prospešné projekty

Aj keď je firma Gabor aktívna na celosvetovej úrovni, ležia nám na srdci záujmy našich domácich regiónov. V zmysle udržiavania rozvoja regiónov, v ktorých pôsobíme, podporuje firma Gabor projekty a inštitúcie.

Do toho sa počítajú okrem iného zariadenia pre postihnutých, kliniky alebo konzultačné centrá pre onkologické ochorenia. V našom sídle v Rosenheime podporujeme už mnoho rokov hendikepovaných športovcov. Tí sa mohli medzitým pýšiť pozoruhodnými úspechmi na medzinárodnej úrovni a v roku 2012 aj účasťou na olympijských hrách.

 • Dar Liečebno-pedagogickému centru Rosenheim. Odovzdávanie šeku s Achimom Gaborom a riaditeľom školy Liečebno-pedagogického centra Mathiasom Bogenbergerom.

 • Dar mestu a okresu Rosenheim za pomoc pri povodniach. Odovzdávanie šeku s Achimom Gaborom, starostkou Gabriele Bauer a zemským radcom Josefom Neiderhellom

 • Odovzdávanie daru handicapovaným basketbalistom

 • Špeciálny olympijský basketbalový tím s Paulom Breitnerom

 • Dar motorového vozidla vhodného pre invalidov

 • Dar Liečebno-pedagogickému centru Rosenheim

 • Darček so srdcom: Jeden z mnohých ďakovných obrázkov.

 • Gabor je oficiálnym partnerom salzburského festivalu Salzburger Festspiele

 • Spoločnosť Gabor vybavuje obuvou aj súbor Salzburgského festivalu

 • Už viac ako 40 rokov podporuje spoločnosť Gabor fašiangovú gardu Rosenheim

 • Odovzdávanie čižiem značky Gabor fašiangovej garde z Rosenheimu.

Podpora kultúry

Umenie a kultúra ovplyvňujú a formujú základnú orientáciu spoločenského života a sú pre náš spoločný život veľmi dôležité. Vyžadujú rozmanitosť a vnímanie samého seba na celom svete.

Preto spoločnosť Gabor podporuje aj kultúrne projekty. V tejto oblasti fungujeme okrem iného ako oficiálny partner slávností v meste Salzburg a už mnoho desaťročí podporujeme karnevalovú skupinu mesta Rosenheim.

Podpora športu

Veľmi si ceníme spoločenský význam masových športov, pretože šport dokáže zblížiť základné hodnoty spoločenského spolužitia. Tolerancia a vzájomný rešpekt, kamarátstvo, spravodlivosť a nápomocnosť, ku ktorým patrí aj prijatie a dodržiavanie pravidiel a hľadanie vlastných hraníc. Masový šport poskytuje mnohým mladým ľuďom oporu a smerovanie v živote.

Z toho dôvodu sa firma Gabor angažuje v rôznych spolkoch a zariadeniach. Sme oficiálnym sponzorom obuvi pre slovenský olympijský tím a sponzorom tradičného mužstva ľadového hokeja Starbulls v Rosenheime. Ale takisto podporujeme aj masové športy, ako je futbal a hokej. Naše meno nesie aj Gabor hala, ktorú tiež sponzorujeme a ktorá ako viacúčelová hala ponúka priestory na rôzne športové a kultúrne podujatia. Mesto Rosenheim poskytuje priestory tejto haly na aktivity svojich športových združení a na potreby školského športu.

 • Gabor podporuje hokejový klub Starbulls z Rosenheimu

 • Sponzoring na zimnom štadióne Rosenheim

 • Podporovatelia masového športu: Sponzori a poskytovatelia mena haly Gabor Rosenheim

 • Od roku 2000 vybavujeme pravidelne na každú olympiádu slovenský olympijský tím

 • Už roky podporujeme hokejový oddiel športového zväzu DJK Rosenheim.