Blízky
Menu

Platobné a dodacie podmienky spoločnosti Gabor spol. s.r.o., dalej iba "Gabor"

§ 1 Všeobecné ustanovenia, uzatvorenie zmluvy

(1) Pre všetky zmluvné dohody, prejavy vôle a obchodné rokovania spoločnosti GABOR platia nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky. Podmienky predaja spoločnosti GABOR platia výhradne; podmienky zákazníka, ktoré odporujú alebo sa odlišujú od podmienok predaja spoločnosť GABOR neuzná, pokiaľ ich platnosť spoločnosť GABOR vyslovene písomne nepotvrdila.
(2) Všetky dohody, ktoré sú uzatvorené medzi spoločnosťou GABOR a zákazníkom z dôvodu plnenia zmluvy sú v tejto zmluve písomne definované, dodatky vyžadujú písomnú formu (§126 Obč. zák.), ústne dohody sa uzatvárať nebudú.
(3) Podmienky predaja spoločnosti GABOR platia len v súvislosti so spoločnosťami v zmysle § 310 ods. 1 Obč. zák.
(4) V prípade zmlúv si spoločnosť GABOR vyhradzuje právo na ich schválenie. Prvú zákaznícku objednávku považuje spoločnosť GABOR za platnú v prípade, že ju zákazník počas 20 nasledujúcich dní od jej prijatia výslovne neodmietne. Pri ďalších objednávkach je toto obdobie 10 dní. Pre odmietnutie objednávky platí dátum odoslania.
(5) Spoločnosť GABOR si vyhradzuje právo na úplné vlastníctvo a autorské práva na ilustrácie, obrázky, kalkulácie a iné dokumenty. Toto platí aj pre také písomné dokumenty, ktoré sú označené ako „dôverné“. Pred poskytnutím informácií tretej strane potrebuje zákazník výslovný písomný súhlas spoločnosti GABOR.
(6) Poskytnutie informácií tretej strane v online obchodnom styku si vyžaduje súhlas spoločnosti GABOR.

§ 2 Dodanie a prevod rizika

(1) Všetky dodávky sa uskutočňujú v rámci Európskej únie z logistického centra GABOR na riziko zákazníka franko a spôsobom, ktorý je pre spoločnosť GABOR najvýhodnejší (napr. nákladná doprava, poštová zásielka, špedičná firma alebo balíková služba). Všetky zákaznícke dodávky mimo Európskej únie sa uskutočňujú na základe individuálnej dohody.
(2) Dodatočné náklady za typ dopravy, ktorý sa nenachádza v ods. 1 veta 1 alebo špeciálne požiadavky zákazníka (napr. kuriér, expres, označenie alebo osobitná príprava objednávky) znáša zákazník, ak sa so spoločnosťou GABOR nedohodne inak.
(3) Objednávky, ktorých cena pre jeden dátum dodania nedosahuje hodnotu 550 € (pri ďalších objednávkach 275 €), budú odoslané ako neofrankované.

§ 3 Výhrada vlastníckeho práva, založenie a záložné právo

(1) Spoločnosť GABOR si vyhradzuje právo na vlastníctvo dodaného tovaru, až kým nie sú prijaté všetky platby vyplývajúce z obchodného vzťahu so zákazníkom. Zákazník môže tovar v rámci náležitej obchodnej činnosti ďalej odpredať. Všetky pohľadávky, ktoré mu vyplývajú z ďalšieho odpredaja tovaru, postúpi zákazník spoločnosti GABOR do výšky príslušnej otvorenej celkovej pohľadávky na jej zaistenie spoločnosťou GABOR.
(2) Každé založenie alebo záložné právo vzťahujúce sa na dodaný tovar v prospech tretej strany je bez súhlasu spoločnosti GABOR vylúčené. Zákazník je povinný bezodkladne spoločnosť GABOR informovať o každom vymáhaní dlhov, ktoré sa uskutoční v súvislosti s tovarom patriacim spoločnosti GABOR. Vyrovnanie salda a jeho schválenie sa netýkajú výhrady vlastníckeho práva.

§ 4 Lehota dodania, ručenie

(1) Vyššia moc, protesty zamestnancov (štrajk a pozastavenie prevádzky) alebo úradné opatrenia oprávňujú spoločnosť GABOR, ale aj zákazníka, predĺžiť lehotu dodania a prijatia o obdobie trvania prekážky, najviac však do výšky trvania troch týždňov bez možnosti nároku na odškodnenie. Po uplynutí tejto lehoty je zákazník, ale aj spoločnosť GABOR, oprávnený od zmluvy odstúpiť.
(2) V ostatných prípadoch sa spoločnosť GABOR dostáva do sklzu, ak nedodrží dohodnutú dekádu dodania pred jej uplynutím. Odstúpenie od zmluvy nadobúda platnosť po 22-dňovej lehote pre dodatočné doručenie od uplynutia dohodnutej dekády doručenia, ak zákazník po uplynutí lehoty pre dodatočné doručenie takéto odstúpenie nezamietne alebo ak nepožaduje predĺženie zmluvy. V tomto prípade musí spoločnosť GABOR bezodkladne uviesť záväzný termín dodania. Ak zákazník okamžite nevyjadrí svoj nesúhlas s týmto termínom, považuje sa tento za fixný termín. Ak spoločnosť GABOR termín dodania bezodkladne nestanoví, má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy na základe písomného oznámenia alebo je oprávnený požadovať po uplynutí 22-dňovej lehoty pre dodatočné dodanie náhradu škôd za neplnenie povinností. Takisto je odstúpenie od zmluvy platné po uplynutí 22-dňovej lehoty na dodatočné dodanie, ak spoločnosť GABOR pred alebo počas lehoty pre dodatočné dodanie požadovala od zákazníka vyjadrenie sa k stanoveniu záväzného termínu dodania alebo ak v rámci plnenia zmluvy trvala na fixnom termíne a zákazník sa okamžite nevyjadril alebo nedošlo k dohode o termíne.
(3) Namiesto automatickej lehoty pre dodatočné dodanie v trvaní 22 dní podľa ods. (2) môže zákazník v prípade omeškania spoločnosti GABOR kedykoľvek stanoviť aj lehotu v trvaní 15 dní s vyhlásením, že po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpi. Lehota začína plynúť dňom odoslania vyhlásenia zákazníka prostredníctvom doporučenej zásielky s potvrdením o prijatí alebo cez telefax. Po uplynutí lehoty je zákazník oprávnený požadovať náhradu škody za neplnenie zmluvy, ak nebolo dodanie uskutočnené pred požiadaním o náhradu škody.
(4) Fixné zmluvy sú pri prvých zmluvách vylúčené.

§ 5 Záruka

(1) Musí byť podaná námietka proti viditeľným nedostatkom. Tá musí byť vznesená a odôvodnená v lehote 10 dní po prijatí tovaru, pri dodaní pred dohodnutým termínom dodania v lehote do 10 dní po dohodnutom termíne dodania. V prípade požiadavky zákazníka pri nedostatkoch sa predpokladá, že ten podľa § 377 Obč. zák. riadne splnil nezaplatené záväzky vyplývajúce z prieskumu a reklamácie.
(2) V prípade skrytých nedostatkov platia zákonné predpisy.
(3) Reklamovaný tovar môže byť odoslaný iba so súhlasom spoločnosti GABOR ako ofrankovaný na adresu, ktorú spoločnosť GABOR určila ako adresu pre vrátenie tovaru, pokiaľ sa spoločnosť GABOR reklamáciou nezaoberala do 10 pracovných dní po prijatí tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie uhradí spoločnosť GABOR zákazníkovi vynaložené poštovné náklady.
(4) Pri reklamáciách celého páru je dovolené vrátenie tovaru s reklamáciou chýb. Takéto reklamácie vybaví spoločnosť GABOR do 12 pracovných dní odo dňa prijatia tovaru do príslušného závodu; v opačnom prípade je zákazník oprávnený zaúčtovať si nákupnú cenu.
(5) Ak zákazník uplatnil spotrebiteľskú reklamáciu v spoločnosti GABOR bez predchádzajúceho informovania sa a požaduje výmenu tovaru, spoločnosť GABOR podľa svojho vlastného výberu vystaví zákazníkovi dobropis alebo uskutoční náhradné dodanie, ak bola reklamácia dokázateľné oprávnená a odstránenie nedostatku by bolo možné iba pri vynaložení neprimeraných nákladov v porovnaní s hodnotou tovaru. Naďalej existuje pre zákazníka riziko odmietnutia reklamácie spoločnosťou GABOR.
(6) Kalkulácia akéhokoľvek druhu manipulačných poplatkov pri reklamácii spoločnosťou Gabor Footwear alebo zákazníkom je vylúčená.
(7) Spoločnosť GABOR ručí podľa právoplatných ustanovení pokiaľ zákazník uplatní nároky na náhradu škody, ktorá vznikla úmyselne alebo z dôvodu hrubej nedbanlivosti vrátane úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zástupcu alebo poverenca spoločnosti GABOR. Pokiaľ nemôže byť spoločnosti GABOR pripísané žiadne úmyselné porušenie zmluvy, je ručenie za náhradu škôd obmedzené na predvídateľné, bežne sa vyskytujúce poškodenia. Ručenie za zavinené ohrozenie života, tela a/alebo zdravia zostáva nedotknuté; to platí podľa zákona o ručení za tovar aj pre povinné ručenie.

§ 6 Spôsoby platby

(1) Faktúry sa vystavujú v deň odoslania tovaru alebo v čase, keď si zákazník tovar sám vyzdvihne, v deň odberu tovaru; pri predčasnom dodaní platí dohodnutý termín dodania ako deň vystavenia faktúry.
(2) Stanovenia termínu splatnosti, pri ktorých sa mení splatnosť, sú s výnimkou odseku 3 neprípustné.
(3). Pri dokázateľnej výstavbe alebo prestavbe veľkého rozsahu obchodných priestorov zákazníka je možné výnimočne a iba na základe písomnej a vopred opodstatnenej požiadavky zákazníka pri prvej objednávke faktúru vystaviť o maximálne 30 dní neskôr, ako je dohodnutý termín dodania.
(4) Faktúry sú splatné pri dodaní zákazníkovi. Pritom môžu byť každý mesiac spočítané faktúry od 1. po 10., od 11. po 20. a od 21. po posledný deň v mesiaci vždy ku poslednému dňu tohto obdobia. Pre omeškanie platí § 286 ods. 3 Obč. zák. Od omeškania platí § 288 ods. 2 Obč. zák. Okrem toho platia § 288 ods. 3 a 4 Obč. zák.
(5) Pri bezstratovej platbe do 10 dní od dátumu vystavenia faktúry je zákazníkovi poskytnutá zľava vo výške 3 %.
(6) Spoločnosť GABOR a zákazník sa môžu spoločne písomne dohodnúť na jednom alebo viacerých uvedených termínoch platby.
(7) Deň, keď banka zákazníka preukázateľne odoslala platbu spoločnosti GABOR na jej účet, je považovaný za deň platby.
(8) Práva na započítanie zákazníkovi prislúchajú iba vtedy, ak spoločnosť GABOR jeho nároky právoplatne stanoví a uzná, že sú nesporné. Okrem toho je zákazník oprávnený uplatniť si zadržiavacie právo do tej miery, do akej jeho nárok vyplýva zo zmluvného vzťahu.

§ 7 Omeškanie, zhoršenie majetkových pomerov zákazníka

(1) Ak sa zákazník omešká s platbou faktúry alebo ak nastane zhoršenie jeho majetkových pomerov, môže spoločnosť GABOR na základe nedodržania termínu platby požadovať okamžité uhradenie všetkých nesplatených faktúr, ktoré sú vystavené na už uskutočnené dodávky tovaru bez potreby stanoviť dodatočnú lehotu. Ak tento zákazník realizoval v spoločnosti GABOR ďalšie nákupy a spoločnosť GABOR tento tovar ešte neodoslala, je spoločnosť GABOR podľa svojho zváženia oprávnená buď zamietnuť dodanie tovaru a požadovať platbu vopred za príslušnú dodávku tovaru, alebo odstúpiť od zmluvy.
(2) Pri omeškaní platby zákazníka má spoločnosť GABOR právo na vrátenie už dodaného tovaru. Vrátenie tovaru spoločnosti GABOR neznamená odstúpenie od zmluvy, pokiaľ toto spoločnosť GABOR písomne neoznámila. Spoločnosť GABOR je po vrátení tovaru oprávnená tovar adekvátne zužitkovať, zisk z tejto činnosti sa po odpočítaní nákladov na zužitkovanie započíta do záväzkov zákazníka.
(3) Ak sa zákazník pre dodanie tovaru omešká s prevzatím tovaru alebo sú jeho vinou porušené iné povinnosti na spoluprácu, je spoločnosť GABOR oprávnená požadovať náhradu jej vzniknutých škôd vrátane možných dodatočných nákladov. Existujúce nároky pri omeškaní platby alebo prijatia tovaru zostávajú nedotknuté.
(4) Do tej miery, ako to stanovujú podmienky v ods. (3) veta 1, prechádza riziko náhodného poškodenia alebo náhodného zhoršenia stavu kúpenej veci na zákazníka v čase, keď sa zákazník omeškal.

§ 8 Všeobecný zmluvný základ, miesto plnenia, sídlo súdnej právomoci

(1) Miestom plnenia, platby a miestom dodávky pre všetky záväzky vyplývajúce z právneho vzťahu medzi spoločnosťou GABOR a konkrétnym zákazníkom je sídlo spoločnosti GABOR.
(2) Sídlom súdnej právomoci pre všetky zmluvné a mimozmluvné spory je sídlo spoločnosti GABOR. To platí aj v prípade, ak bydlisko, sídlo spoločnosti alebo miesto zvyčajného pobytu zákazníka v čase podania žaloby nie je známe. Spoločnosť GABOR je však oprávnená zažalovať zákazníka na súde prislúchajúcom k jeho bydlisku alebo sídlu spoločnosti.
(3) Pri platobnom styku s nákupcami je ich miesto sídla spoločnosti aj miestom sídla súdnej právomoci.
(4) Jazykom zmluvy je nemčina. V prípade rozdielov nemeckej verzie dodacích a platobných podmienok a verzie v inom jazyku má prednosť nemecká verzia.
(5) Platia výhradne zákony Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením kúpneho práva OSN (CISG).
(6) Ak nie je jedno z vyššie uvedených ustanovení čiastočne alebo úplne platné, nedotýka sa to platnosti zvyšných ustanovení. Pokiaľ sa neuplatní § 9, potom sa zmluvná strana zaväzuje nahradiť neplatné ustanovenia právoplatnými predpismi, ktoré sú svojou povahou najbližšie hospodárskemu cieľu a účelu neplatných ustanovení.

§ 9 platnosť podmienok kondičného kartelu nemeckého obuvníckeho priemyslu

Ak nebolo dohodnuté inak alebo ak sú vyššie uvedené dohody čiastočne alebo úplne neplatné, platia dodatočne podmienky kondičného kartelu nemeckého obuvníckeho priemyslu. Tieto podmienky môže zákazník na požiadanie získať od spoločnosti GABOR.